...
Головна » Статті » Рівні організації живої матерії
Рівень Характеристика Зображення
Молекулярний Включає біологічно активні молекули (ліпіди, вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти). На цьому рівні здійснюються процеси обміну речовин, перетворення енергії, збереження й передачі генетичної інформації.
Клітинний Клітина є універсальною елементарною структурною одиницею всього живого.
Субклітинний Основні процеси життєдіяльності в клітинах еукаріотів здійснюються за допомогою органел (мітохондрій, пластид, рибосом тощо). Органели (крім рибосом) відсутні в клітинах прокаріотів.
Тканинний Клітини багатоклітинних організмів об’єднуються в тканини. Тканина - це сукупність клітин, що мають загальне походження, подібну будову й виконуванні функції.
Органний Тканини утворюють органи. До складу органа можуть входити різні тканини, однак переважає один тип. Тканини характерні для багатоклітинних організмів.
Органно-системний У тварин органи об’єднуються для виконання загальних функцій у системи органів.
Організмовий Організми бувають одноклітинні, колоніальними й багатоклітинними. Одна клітина функціонує як єдиний організм. У багатоклітинному організму тканини, органи й системи органів (якщо є) об’єднанні в єдину систему й функціонують як єдине ціле.
Популяційно-видовий Організми, що мають загальні характерні риси внутрішнього та зовнішньої будови й життєвих функцій, належать до одного виду. Елементарною одиницею виду є популяція. У популяції здійснюються елементарні еволюційні перетворення, які можуть призвести до утворення нового виду.
Біоценотичний Біоценози являються собою багатовидову систему, що існує на території з певними фізико-кліматичними умовами. На цьому рівні популяції різних видів взаємодіють між собою.
Біогеоценотичний Біогеноценози – це багатовидові системи в сукупності з усіма факторами середовища перебування. Між популяціями й неживою природою здійснюється обмін речовинами й енергією.
Біосферний Біосфера – це сукупність оболонок Землі і їхніх частин, населених живими істотами. Вона є сукупністю всіх біогеоценозів. Характеризується єдиним потоком енергії та круговоротом речовин.