...
Головна » Статті » Історія української культури

Семінарське заняття 1–2

Вступ. Питання теорії культури

 

Теоретичні питання

 1. Культура як предмет вивчення.
 2. Поняття «культура», його структура. Сучасні підходи до визначення культури.
 3. Функції культури.
 4. Культурний простір: види, форми та історичні типи культури.
 5. Основні теорії, напрямки та школи у сучасній культурології.

Основні поняття: культурологія, культура, матеріальна культура, духовна культура, світова культура, національна культура, цінності, загальнолюдські цінності, норми, артефакт, домінуюча культура, субкультура, контркультура, народна культура, масова культура, елітарна культура, толерантність, духовний світ людини, менталітет.

Теми рефератів

 1. Школи, напрямки і теорії в культурології.
 2. Сучасне досягнення медицини і етика.
 3. Професійна культура лікаря.

Питання для самоперевірки

 1. Коли культурологія виокремилася у самостійну галузь гуманітарного знання?
 2. Хто вперше використав термін «культурологія» як синонім науки про культуру?
 3. Яке значення має формування такої риси як толерантність для майбутнього лікаря?
 1. Яка етимологія поняття «культура»?
 2. Які визначення «культури» існують у сучасній науці?
 3. Які функції виконує культура у суспільстві?
 4. Які види та форми культури вам відомі?
 5. Назвіть основні культурологічні теорії та їх представників.

Цільові навчальні завдання

 1. Чим обумовлений конфлікт батьків та дітей?
 2. У чому полягає, на ваш погляд причина множинності інтерпретацій сутності культури?
 3. Чи можливе існування єдиної типології культури?
 4. Що таке «цінності», «норми» в культурі? Розкрийте зміст цих понять на прикладах та взаємозв’язок між ними.
 5. У чому полягає різниця між масовою й елітною культурами?
 6. Як Ви ставитесь до ідеї рівноправності культур у сучасному світі?
 7. Охарактеризуйте вашу майбутню професійну субкультуру.

Короткі методичні вказівки до роботі на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. Необхідно звернути увагу на те, що історія української культури є частина гуманітарної дисципліни під назвою «культурологія». Потрібно виявити час появи культурології як самостійної галузі гуманітарного знання, на об’єкт та предмет вивчання, а також виховне значення курсу.

При визначенні поняття «культура» слід простежити еволюцію поняття від античної доби до сучасності, при цьому акцентувати увагу на сучасні підходи до визначання культури. Охарактеризувати структуру культури, її функції, основні види та форми культури і виділити основні історичні етапи розвитку культури.

На окремий розгляд заслуговує основні теорії та концепції, які є в культурології, потрібно також визначати їх представників.

 

Семінарське заняття 3

Культура первісного суспільства та перших цивілізацій

 

Теоретичні питання

 1. Антропогенез та культурогенез. Загальна характеристика первісної культури.
 2. Матеріальна культура та духовний світ первісної людини.
 3. Стародавні люди на території України; Досягнення Трипільської культури.
 4. Культура народів, які населяли територію України у давнину.

Основні поняття: антропогенез, культурогенез, гомогенність, синкретизм, табу, неолітична революція, анімізм, тотемізм, магія, фетишизм, політеїзм, монотеїзм, міфологія, виробничий тип господарства, присвійний тип господарства.

Теми рефератів

 1. Виникнення первісного мистецтва.
 2. Культурні традиції східних слов’ян.

Питання для самоперевірки

 1. У чому особливості первісної культури?
 2. Які основні типи господарства виділяють у первісної культурі?
 3. Які ранні форми вірувань існували у первісну добу?
 4. У чому полягає значення неолітичної революції? Які її наслідки?
 5. Чому сприяло виникнення мистецтва?
 6. Коли перші люди з’явилися на теренах України?
 7. Які особливості мала Трипільська культура?
 8. Що є цивілізація та які її ознаки?
 9. Які фактори сприяли переходу людства від первісності до цивілізації?
 10. Що являла собою релігія у добу цивілізації?

Цільові навчальні завдання

 1. Які риси первісної культури присутні в сучасній цивілізації?
 2. Які ознаки відрізняють цивілізацію від первісного суспільства?
 3. У чому проявляється вплив античної традиції на формування системи західних цінностей?
 4. З чим пов’язана притягальна сила давньогрецької міфології?
 5. Можливо оцінувати Трипільську культуру як цивілізацію?
 6. У чому полягають особливості скіфського «звіриного стилю»?
 7. Як найбільші центри давньогрецької культури на сучасній території України впливали на культуру місцевих народів?
 8. Яким чином фольклор та прикмети мистецтва розкривають звичаї, вірування й побут стародавніх слов’ян?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У першому питані розглядається антропогенез та культурогенез, існуючі теорії походження людини та культури, періодизація й основні риси первісної культури. Друге питання – визначити матеріальну культуру та духовний світ первісної людини. Є необхідність охарактеризувати рані форми культури, означивши при цьому 2 типи господарювання: таке, що присвоює, і таке, що виробляє. Слід звернути увагу на особливості духовного світу первісної людини: міфологічний характер первісного світогляду, причини виникнення релігії та її форми (анімізм, фетишизм, тотемізм і магія), появу обрядів, зародження мистецтва і роль табу.

Трете та четверте питання включають появу первісної людини на території сучасної України, успіхи Трипільської культури. Необхідно взяти до уваги культурні традиції народів, які населяли територію України в давнину: кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів. Особливе значення мали засновані греками у Північному Причорномор’ї міста-держави. Розглядаючи культуру східних слов’ян, слід звернути увагу на досягнення в галузі матеріальної та духовної культури, розказати про їхні релігійні уявлення, міфологію та зразки мистецтва.

 

Семінарське заняття 4

Основні тенденції розвитку культури середньовіччя

 

Теоретичні питання

 1. Періодизація та світоглядні основи середньовічної культури.
 2. Людина в культурі раннього та зрілого середньовіччя.
 3. Культура Візантії.

Основні поняття: теоцентризм, католицька церква, аскетизм, схоластика, інквізиція, лицарська культура, романський стиль, готика, університет, канон, єресі.

Теми рефератів

 1. Особливості лицарської культури.
 2. Середньовічні школи й університети.
 3. Мистецтво Візантії.

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте основні етапи європейської культури середньовіччя?
 2. У чому полягають світоглядні основи західноєвропейської культури?
 3. Розповідайте про роль церкви у середньовічному суспільстві?
 4. Які чинники впливали на розвиток культури в період раннього та зрілого середньовіччя?
 5. Охарактеризуйте романський та готичний напрямки у мистецтві Західної Європи.
 6. Розповідайте про середньовіччі школи та університети.
 7. У чому є особливості візантійської культури?
 8. Що таке «іконоборчий рух»?

Цільові навчальні завдання

 1. Що таке «теїзм» і «теоцентризм»?
 2. У чому своєрідність середньовічного світосприйняття?
 3. Порівняйте ідеал людини в культурі середньовіччя та античності?
 4. Чому університети получили таку назву?
 5. Що включало поняття «лицарська культура» і що ми розуміємо під «лицарством»?
 6. Які нові явища в культурі були в період зрілого середньовіччя?
 7. У чому специфіка готики?
 8. Які особливості має візантійська культура?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Вивчення цієї теми слід почати з проблеми становлення й періодизації середньовічної культури. При цьому звернути увагу на таку рису культури як теоцентризм. Важливо з’ясувати чому християнська релігія так швидко поширювалася в Європі та яку роль виконувала римсько-католицька церква у культурі в міру історичного розвитку. Потрібно підкреслити переваги християнської релігії над язичництвом.

Друге питання пов’язано с проблемою людини в умовах раннього та зрілого середньовіччя. З’ясуйте, у чому полягає ідеал людини, що таке аскетизм. Розглядаючи особливості розвитку культури в період раннього середньовіччя, слід підкреслити подвійне ставлення християнської церкви до античної спадщини, показати, що в умовах існування «варварських держав» роль культурних центрів відігравали монастирі. Показати нові явища в культурі в період зрілого середньовіччя.

У візантійської культурі необхідно відзначити її особливості, що впливають з античності, приділяючи особливу увагу наявності світських сюжетів у культурі впродовж епохи середньовиччя.

 

Семінарське заняття 5

Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (IX –сер. XIV ст.)

 

Теоретичні питання

 1. Культура дохристиянської Русі.
 2. Прийняття християнства і його вплив на культурну традицію Київської Русі.
 3. Досягнення культури Київської Русі.
 4. Особливості культури Галицько-Волинського князівства.

Основні поняття: православна церква, український етнос, язичництво, політеїзм, монотеїзм, фольклор, літопис, житіє, билина, притча, іконопис, канон, аскетизм, кирилиця, мозаїка, фреска, книжна мініатюра.

Теми рефератів

 1. Утвердження християнства на Русі та візантійський вплив.
 2. Слов’янська писемність. Бібліотеки та школи Київської Русі.
 3. Виникнення оригінальної літератури Київської Русі.

Питання для самоперевірки

 1. Які витоки має культура Київської Русі?
 2. Який був характер релігійних вірувань стародавніх слов’ян? Що таке язичництво?
 3. Міфологія стародавніх слов’ян, її характерні риси.
 4. Який вплив справило християнство на культурну традицію Київської Русі?
 5. Які провідні жанри оригінальної літератури тих часів ви знаєте?
 6. Охарактеризуйте основні жанри образотворчого мистецтва Київської Русі. Що уявляють собою мозаїки, фрески, ікони, книжкова мініатюра?
 7. Яка форма храму була розповсюджена у Київській Русі? Які пам’ятники архітектури тієї доби ви знаєте?
 8. Які види декоративно-прикладного мистецтва набули високого розвитку?
 9. Характерні особливості культурних процесів в українських землях за часів феодальної роздробленості.
 10. У чому полягає значення культурних зв’язків Галицько-Волинського князівства з іншими землями Русі та західними країнами?

Цільові навчальні завдання

 1. Як ви вважаєте, культура Київської Русі мала самобутній або учнівський характер? Наведіть аргументи на користь кожної з цих точок зору.
 2. Якою є міфомодель світу і людини у язичницькій та християнській культурі? Чим вони відрізняються?
 3. Розкрийте зміст літературних пам’яток Київської Русі. Якими потребами духовного розвитку була викликана їх поява?
 4. У чому полягає особливість літописів часів Київської Русі? Чи є вони складовою частиною світової цивілізації?
 5. Які риси притаманні всій давньоруській літературі?
 6. Які жанри фольклору існували у східних слов’ян? Який новий жанр виникає за часів Київської Русі?
 7. В яких сферах культурного життя пережитки язичницької релігії зберігалися найдовше? Поясніть чому

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. Передусім треба виокремити фактори формування давньоруської культури. Особу увагу звернути на культурні традиції східних слов’ян. Умовно можливо поділити культуру Київської Русі на два етапи:дохристиянський і християнський, слід охарактеризувати їх, звернувши особливу увагу на подію прийняття християнської релігії, значенні цієї важливої події для культурного розвитку. Охарактеризувати досягнення давньоруської культури в різних галузях. Зупинитися на самобутньому характері культури Київської Русі.

Четверте питання включає розкриття особливостей культурного розвитку у добу феодального роздроблення та особливості культури Галицько-Волинського князівства. Наприкінці заняття – перевірка конспектів самостійної роботи до даної теми.

 

Семінарське заняття 6

Гуманізм культури доби Відродження. Культурні процеси у литовсько-польський період

 

Теоретичні питання

 1. Формування та світоглядні засади культури Ренесансу.
 2. Фактори, що вплинули на розвиток української культури. Боротьба українців проти культурної асиміляції.
 3. Розповсюдження освіти на українських землях. Виникнення вищої школи.

4. Нові явища в українській культурі у другій половині XVI–XVII ст.

Основні поняття: Відродження, Реформація, контрреформація, протестантство, геліоцентрична система світу, великі географічні відкриття, братства, культурна асиміляція, греко-католицька церква, дума (історична пісня), полемічна література, вертеп.

Теми рефератів

 1. Реформація та становлення протестантизму.
 2. Титани Відродження.
 3. Специфіка Північного Відродження.
 4. Самобутність культури українського козацтва.
 5. Слов’янське книгодрукування.

Питання для самоперевірки

 1. У чому світоглядні основи західноєвропейської культури Відродження?
 2. Що таке гуманізм?
 3. Яке місце займає епоха Відродження у світовій культурі?
 4. Розповідайте о виникненні наукового природознавство та удосконалення техніки в епоху Відродження?
 5. Хто такі титани Відродження? Складіть власний список цих осіб.
 6. Які історичні умови розвитку української культури в литовсько-польську добу?
 7. Що таке культурна асиміляція?
 8. Які типи шкіл існували на українських землях в цю добу?
 9. Коли виникла Києво-Могилянська колегія?

Цільові навчальні завдання

 1. Порівняйте ідеал людини в культурі античності, середньовіччя та Відродження?
 2. У чому своєрідність світосприйняття Відродження?
 3. у чому полягає сутність ренесансного гуманізму? Чим він відрізняється від гуманізму античності?
 4. Назвіть головні причини кризи та занепаду ренесансної культури?
 5. Які протиріччя Ренесансу характеризують його культуру як перехідну від середньовіччя до нового часу?
 6. Які сили протистояли проти культурної асиміляції українців?
 7. Назвіть нові явища в художній культурі у другій половині XVI–XVII ст.

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Під час обговорення першого питання дати загальну характеристику епохи Відродження. При цьому необхідно звернути увагу на таку рису культури як гуманізм. Важливо пояснити ставлення гуманістів до релігії та церкви. На окремий розгляд заслуговує розвиток науки, літератури й мистецтва.

Розглядаючи друге питання, слід підкреслити складність політичної ситуації на українських землях, обумовлену втратою державної самостійності, занепадом культурних центрів після монголо-татарської навали. Особливу увагу необхідно зосередити на становищі православної церкви,що зазнавала утисків, а згодом опинилася поза законом. У цьому зв’язку слід розглянути роль українського козацтва та братств у духовному житті суспільства.

Освіта є своєрідним критерієм культурного розвитку суспільства, тому слід докладно зупинитися на особливостях її розвитку, виділити типи шкіл, визначити специфіку Острозької та братських шкіл, розглянути історію створення Києво-Могилянської академії.

Наприкінці слід охарактеризувати нові явища у культурі: появу світських сюжетів в різних видах мистецтва і книгодрукування, вплив гуманізму Відродження на розвиток української культури.

 

Семінарське заняття 7

Загальна характеристика культури нового часу

 

Теоретичні питання

 1. Цінності новоєвропейської культури.
 2. Просвітництво та його принципи.
 3. Головні напрямки розвитку європейської культури ХІХ – поч. ХХ сторіччя.
 4. Досягнення художньої культури нового часу.

Основні поняття: антропоцентризм, просвітництво, секуляризація, інноваційний характер, європеїзм, поліцентризм влади, бароко, рококо, класицизм, романтизм, сентименталізм, реалізм, промислова революція.

Теми рефератів

 1. Діячі Просвітництва.
 2. Наукові досягнення ХІХ сторіччя.
 3. Імпресіонізм – художній напрямок у культурі другої половини ХІХ сторіччя.

Питання для самоперевірки

 1. Схарактеризуйте цінності нового часу.
 2. Які наукові відкриття та ідеї ХVII –ХVIIІ ст. визначили науково-технічний та суспільний прогрес людства?
 3. Які найголовніші принципи доби Просвітництва?
 4. Які особливості бароко? Чим зумовлена поява цього стилю?
 5. Назвіть яскравих представників бароко.
 6. Назвіть характерні риси романтизму. Хто був його представником?
 7. Назвіть видатних діячів науці, літератури, образотворчого мистецтва, музиці Західної Європи
 8. Визначте основні тенденції розвитку культури кінця ХІХ ст.

Цільові навчальні завдання

 1. Типи світоглядних концепцій в культурі Просвітництва.
 2. Яким був ідеал людини в культурі нового часу?
 3. Становлення основних художніх напрямків та специфіка їх прояву в різних сферах культури нового часу. Чим можна пояснити динаміку стилів?
 4. Яким є досягнення і недоліки реалістичного світобачення?
 5. Як розуміють завдання художньої творчості імпресіоністи?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. У першому питанні слід розглянути соціально-економічні та політичні передумови становлення та загальні риси і цінності культури нової доби, роль і значення промислового перевороту.

У другому питанні показати основні принципи Просвітництва, зупинитися на досягненнях раціоналістичної філософії, розкрити світський характер культури.

При аналізі культури ХІХ – початку ХХ століття виділити характерні явища у розвитку культурного процесу. Звернути увагу на те, що це була пора нових відкриттів та ідеологій, а також період інтенсифікації міжнародних культурних обмінів.

Особливу увагу слід приділити розвитку мистецтва та літератури. Простежити появу різних художніх напрямків у мистецтві, дати їм стислу характеристику, навести приклади. Особу увагу звернути на видатних європейських діячів в галузі науці, літератури, образотворчого мистецтва та музиці XIX.

Семінарські заняття 8–9

Культура України у новий час

Теоретичні питання

 1. Чинники впливу на розвиток української культури в період гетьманщини (друга половина XVII–XVIII ст.).
 2. Ідеї Просвітництва в українській культурі. Життя і творчість Г.С. Сковороди.
 3. Освіта та наукові знання у добу гетьманщини.
 4. Історичні умови й особливості розвитку української культури кінця XVIII–поч. ХХ ст. Становлення національної самосвідомості, етапи.
 5. Успіхи освіти й науки. Видатні вчені.
 6. Розвиток літератури й мистецтва.

Основні поняття: козацьке бароко, козацькі літописи, класицизм, бурлеск, становлення національної самосвідомості, романтизм, реалізм, еклектизм, становий / позастановий характер.

Теми рефератів

 1. Релігійна та просвітницька діяльність Ф. Прокоповича.
 2. Культура Слобожанщини ХVII–XVIII століть.
 3. Історія виникнення й розвиток Харківського університету.

Питання для самоперевірки

 1. Які чинники впливали на розвиток української культури другої половини XVII–XVIII ст.?
 2. Яка роль належить козацтву у культурній розбудові України XVII–XVIII ст.?
 3. Якою була роль І. Мазепи у відновленні культурних пам’яток?
 4. Назвіть основні літературні жанри цієї доби.
 5. Які особливості бароко? Чим зумовлена поява цього стилю? Назвіть його яскравих представників.
 6. Дайте характеристику стилю рококо.
 7. Що таке класицизм?
 8. Наведіть приклади впливу української культури на інші слов’янські культури.
 9. Які типи освіти існували в Україні у XVII–XVIII ст.?
 10. Які риси притаманні творчості Г.С. Сковороди?
 11. Які типи навчальних закладів існували на українських землях у першій половині ХІХ ст.?
 12. Що означає поняття «становлення національної самосвідомості»? Назвіть основні етапи цього процесу в Україні.
 13. Яка роль Т.Г. Шевченка у розвитку української культури?
 14. У чому особливості розвитку художньої культури України? Назвіть видатних представників ХІХ ст. в літературі, музиці, образотворчому мистецтві, театрі.

Цільові навчальні завдання

 1. В якому регіоні України у добу гетьманщини умови для розвитку культури були найбільш сприятливими і чому?
 2. Чому Г. Сковороду називали «слов’янським Ж.-Ж. Руссо»?
 3. Які світоглядні ідеї українців відображала популярна народна картина «Козак-бандурист»?
 4. Який характер мала українська освіта в першій половині ХІХ ст., як вона змінилася в 60-ті роки? Обґрунтуйте свою думку.
 5. У чому полягає роль інтелігенції в національно-культурному відродженні України.
 6. Визначте місце Т.Г. Шевченка у світовій культурі.
 7. У чому виявилося входження української культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. в загальноєвропейський контекст.

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

Форма проведення заняття – 4 год.

Під час обговорення першого і другого питання необхідно звернути увагу на особливості культурного розвитку Лівобережжя та Правобережжя, показати їх історичну обумовленість. Потім слід розглянути стан освіти, суспільно-політичні думки, наукових знань, а також літератури та мистецтва в добу гетьманщини. Необхідно звернути увагу на представників суспільної думці: Ф Прокоповича, П. Орлика, Г. Сковороду. Також слід розглянути особливості становлення культури Слобожанщини, розповідати про заснування міста Харкова.

Під час аналізу інших питань першочергову увагу слід приділити становленню національної самосвідомості, виділити її умовні етапи, охарактеризувати їх, назвати діячів у різних галузях суспільної свідомості.

 Слід зупинитися на розвитку освіти й науки, розкрити поняття станового та позастанового характеру освіти. Особливої уваги потребує питання відкриття Харківського університету, слід назвати його першого ректора та видатних вчених.

Розвиток літератури та мистецтва заслуговував особливої уваги, необхідно показати нові явища у різних сферах мистецтва, розглянути основні напрямки розвитку художній культури, назвати її видатних діячів, роль Т.Г. Шевченка в української культурі.

 

Семінарське заняття 10

Основні тенденції в розвитку західноєвропейської культури новітнього часу

Теоретичні питання

 1. Тенденції, загальні риси та періодизація культури новітнього часу.
 2. Сутність та основні напрями модернізму.
 3. Масова культура.

Основні поняття: модернізм, масова культура, кубізм, абстракціонізм, сюрреалізм, постмодернізм, авангардизм, інформаційна культура.

Теми рефератів

1.   Феномен масової культури.

2.   Кризисні явища в культурі на межі тисячоліть.

Питання для самоперевірки

 1. Які особливості культури ХХ ст. Ви можете виділити?
 2. Назвіть характерні риси новітньої культури? Чим вони обумовлені?
 3. Що характерне для мистецтва модернізму в цілому і для окремих його течій зокрема?
 4. На яких філософських те естетичних засадах базується світогляд модернізму?
 5. Назвіть основних представників реалізму та модернізму в новітньої європейської культури.
 6. Коли виникла масова культура?
 7. Назвіть характерні риси масової культури.

Цільові навчальні завдання

 1. Як змінилося розуміння і світовідчуття людини у ХХ ст. і чому?
 2. Покажіть головні відмінності між модернізмом і постмодернізмом?
 3. На яких філософських та естетичних засадах базується світогляд модернізму?
 4. Що таке кітч? Як саме це явище пов’язане із масовою культурою?
 5. Які особливості культури XX ст. Ви можете виділити?

Короткі методичні вказівки на практичному занятті

Форма проведення заняття – семінар 2 год. В ході семінару відбувається перевірка конспектів, які були створені студентами самостійно. На їх засаді відбувається обговорення питань плану. Звернути увагу на загальні тенденції в культурі та періодизацію культури. Необхідно показати головні риси культури новітньої доби, визначити, якими чинниками вони обумовлені.

У другому питанні показати та проаналізувати появу нової течії у мистецтві – модернізму. Визначити його художній метод, назвати напрямки та їх видатних представників.

Особливу увагу приділити явищам масової культури, її ролі в житті сучасного суспільства, пояснити її комерційний характер. Також необхідно проаналізувати молодіжні субкультури (рокери, хіпі, панки, фанати й т.ін.)

 

Семінарські заняття 11–12

Українська культура у новітню добу

Теоретичні питання

 1. Культурна політика національних урядів (Центральної Ради, гетьмана П. Скоропадського, Директорії).
 2. Українська культура в радянський період:

а) сутність і головні риси культури радянських часів;

б) основні етапи розвитку української культури, їх характеристика;

в) успіхи та втрати радянської культури;

г) культура опозиції.

 1. Культура українського зарубіжжя.
 2. Культура України в умовах незалежності: проблеми та перспективи розвитку.

Основні поняття: радянська культура, національне відродження, «розстріляне відродження» культура опозиції, зарубіжна українська культура, політика українізації, культурна революція, соціалістичний реалізм, русифікація, «жданівщина», плюралізм, шестидесятники, дисиденти, діаспора.

Теми рефератів

 1. Українське відродження 20-х років.
 2. Особливості культури у тоталітарному суспільстві.
 3. Внесок видатних українських мислителів у розвиток української культури. Митець О. Довженко.
 4. Регіональні особливості в культурі України.
 5. Суперечності культурного життя сучасного українського суспільства.

Питання для самоперевірки

 1. Розкрити соціокультурні етапи радянської культури.
 2. Які основні риси були притаманні культурі тоталітарного суспільства?
 3. Якою була доля українських університетів у перше пореволюційне десятиріччя?
 4. Назвіть основні літературні течії 20-х років в Україні та їх представників.
 5. Поясніть сутність терміну «соціалістичний реалізм».
 6. Хто такі дисиденти, коли вони діяли в українській культурі?
 7. Дайте характеристику соціально-культурній ситуації в період так званої перебудови, її особливостей.
 8. Визначте основні риси нової соціально-культурної ситуації в Україні в умовах незалежності.
 9. Які перспективи розвитку української культури в сучасних умовах?

Цільові навчальні завдання

 1. Поясніть значення терміну «українське відродження» та «розстріляне українське відродження».
 2. У чому полягала сутність місії шістдесятників та дисидентів?
 3. У чому полягала роль представників української діаспори у збереженні національної культури?
 4. Які фактори (соціальні, національні) зумовили український культурний ренесанс?
 5. Які з авангардних течій найбільш плідно виявили себе в українському мистецтві 20-х р.р.?
 6. Що свідчить про зростання національної самосвідомості в сучасних умовах?

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

У ході семінару відбувається обговорення питань плану. У першому питанні треба проаналізувати зміни в культурі України, які принесла революція та докладно зупинитися на культурній політиці українських урядів у цей період, на тому які перетворення відбувались у міру становлення й утвердження радянської влади.

Потім треба проаналізувати сутність і головні риси культури радянських часів, зупинитися на основних етапах розвитку радянської культури, показати їх найважливіші здобутки і втрати. Звернути увагу на національне відродження 20-х років та пояснити, чому воно у 30-ті роки було «розстріляне», що таке «жданівщина», «відлига», «застій» та «перебудова».

Необхідно також приділити увагу культурі опозиції, особливо дисидентському руху в Україні, виділити його основні течії та назвати представників

Останнє питання включає розкриття змін у культурному житті суспільства в умовах проголошення незалежності України, а також досягнень української культури за період незалежного розвитку та перспектив культурної поступи на ХХІ сторіччя. Необхідно також показати суперечки у культурному житті сучасного українського суспільства.

 

Джерела навчальної інформації

 1.  Бичко А.К. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Курс лекцій : навч. посібник / А.К. Бичко, Б. І. Бичко, Н.О. Бондар. – К. : Либідь, 1993. – 304 с.
 2.  Богуцький Ю.П. и др..Укр. культура в європейському контексті / Ю.П. Богуцький та ін. – К.: Знання, 2007. – 679 с.
 3. Бокань В. Історія української культури: навч. посібник / В. Бокань /За ред. В.М. Пічі.– Львів, 2003. – 134 с.
 4. Гіптерс З.В. Культурологічний словник-довідник./ З.В. Гіптерс – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 328 с.
 5. Дзюба О. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (Х – середина ХУІІ ст.): посібник-довідник/ О. Дзюба, Г.Павленко – К., 1988. – 381 с.
 6. Історія світової та української культури: підруч. для вищ. закл. осв./В.А.Греченко и др. – К:Літера ЛТД, 2002. – 464 с.
 7. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 656 с
 8. Історія української та зарубіжної культури / За ред. С.М.Клапчука, В.Ф.Остафійчука. – К.: Вища школа,1999. – 326 с.
 9. Качкан В.А. Українське народознавство в іменах: У 2 ч./ В.А. Качкан. – К.: Либідь, 1994. – Ч.1; 1995. – Ч.2. – 336 с.
 10. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навчальний посібник /За ред М. Заковича.– К.:Знання, 2006. – 567 с.
 11. Крвавич Д.П. Українське мистецтво./ Д.П. Крвавич та інш. – Львів: Світ, 2003. – Т. 1.-256 с.
 12. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / За ред. М.М. Заковича. 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 567 с.
 13. Макаров А. Світло українського бароко./ А.Макаров – К., 1994 – 247 с.
 14. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст.: навч. посібник. / Г. С. Мєднікова – К.: Знання, 2002.-214 с.
 15. Морфологія культури: тезаурус / За ред. проф. В.О. Лозового. – Х.: Право, 2007. – 384 с.
 16. Овсійчук В. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. / В. Овсійчук – К.: Дніпро, 2001. – 448 с.
 17. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. / Ю.В. Павленко – К, 2000. – 360 с.
 18. Подольська Є.А. Культурологія: навч. посібник. / Є.А. Подольська та інш. – К., .2003. – 288с.
 19. Попович М. Нарис історії культури України. / М. Попович – К, 1998. – 727 с.
 20. Шейко В.М.Історія української художньої культури. Підручник. / В.М. Шейко. – Харків:ХДАК, 1999. – 194 с.

 

 

 

 

Тестові завдання з курсу «Історія украінської культури»

 

1. Термін «культура» у перекладі з латинської означає:

A. Вирощувати, обробляти землю.

D. Діяльність з перетворення природи.

B. Матеріальні та духовні цінності.

E. Суспільне життя.

C. Розумове виховання.

 

2. Матеріальна культура – це:

A. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

B. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

C. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

D. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.

3. Духовна культура – це:

A. Релігія, філософія, наука, мистецтво.

B. Знаряддя праці, одяг, житло, релігія, традиції.

C. Мова, освіта, право, мораль, знаряддя праці.

D. Виробництво та його технології, знаряддя праці, одяг, житло.

E. Наука, мистецтво, знаряддя праці.

4. Толерантність – це:

A. Терпіння, терпимість, вміння сприймати сторонню думку.

B. Повага до літніх людей.

C. Численність думок.

D. Нетерпимість.

E. Різноманіття поглядів.

5. Культурні норми – це:

A. Правила суспільства в цілому, стандарти поведінки.

B. Здатність речей або явищ задовольняти потреби особистості або суспільства.

C. Правила релігійного мистецтва у середні віки.

D. Юридичні закони.

E. Продукти життєдіяльності людини.

6. Культурні цінності – це:

A. Здатність речей або явищ задовольняти потреби особистості або суспільства.

B. Правила поведінки.

C. Стандарти поведінки.

D. Юридичні закони.

E. Продукти життєдіяльності людини.

 

 

 

7. Масова культура – це культура, яка створюється:

A. Професійними творцями для широких мас.

B. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

8. Народна культура – це культура, яка створюється:

A. Анонімними авторами для широких мас.

B. Професійними творцями для широких мас.

C. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

D. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

9. Елітарна культура – це культура, яка створюється:

A. Професійними творцями для певної, добре підготовленої групи людей.

B. Професійними творцями для широких мас.

C. Анонімними авторами для широких мас.

D. Масами для певної, добре підготовленої групи людей.

10. Артефакт – це:

A. Продукт та результат людської діяльності.

B. Елемент матеріальної культури.

C. Продукт життєдіяльності давніх цивілізацій.

D. Продукт життєдіяльності сучасних цивілізацій.

E. Елемент духовної культури.

11. Виберіть визначення, які з сучасних наукових позицій розкривають поняття «культура»:

A. Сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених за всю історію людства.

B. Вирощування, обробка ґрунту.

C. Виховання розумове та моральне.

D. Розумове виховання.

E. Культура поведінки.

12. Найдовший етап у розвитку культури – це:

A. первісного суспільства.

D. Новітньої доби

B. середньовіччя.

E. бронзової доби.

C. Античного суспільства.

 

13. Архаїчна культура – це культура:

A. Первісного суспільства.

D. Середніх віків.

B. Античного суспільства.

E. Залізна доба.

C. Давнього світу.

 

14. «Людина розумна» з’явилася на Землі:

A. 40–25 тис. років тому.

D. 1 млн. років тому.

B. 200–150 тис. років тому.

E. 2,5 млн. років тому.

C. 10 тис. років тому.

 

15. Господарство на ранніх етапах розвитку первісного суспільства мало характер:

A. Привласнення.

C. Натуральний.

E. Сепаратистський.

B. Виробництва.

D. Замкнений.

 

 

16. Основою життя у давніх людей доби палеоліту були такі галузі господарства:

A. Збирання та полювання.

D. Ремісництво та торгівля.

B. Землеробство та скотарство.

E. Виробництво та торгівля.

C. Полювання та рибальство.

 

17. Давні люди оволоділи вогнем у добу:

A. Палеоліту.

C. Неоліту.

E. Залізної доби.

B. Мезоліту.

D. Енеоліту.

 

18. Мистецтво виникло у добу:

A. первісного суспільства.

C. давнього світу.

E. бронзового віку.

B. цивілізацій

D. Відродження

 

19. Неолітичну революцію пов’язують з появою:

A. Землеробства.

D. Торгівлі.

B. Ремісництва та торгівлі.

E. Промисловості

C. Скотарства

 

20. Табу – це:

A. Заборона.

C. Уседозволеність.

E. Буденність

B. Дозвіл.

D. Невизначеність.

 

21. Перші форми релігійної свідомості виникають у людей:

A. Первісного суспільства.

D. Античного суспільства.

B. Бронзового віку.

E. Нового часу

C. Давнього світу.

 

22. Анімізм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Природа має душу.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Віра у багатьох богів.

23. Фетишизм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Певні предмети мають надприродні здібності.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Віра у багатьох богів.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

24. Магія – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Певним чином можна впливати на людину та природу.

B. Віра у багатьох богів.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

25. Тотемізм – це форма релігійної свідомості, яка полягає у тому, що:

A. Існують родинні відносини між людиною та природою.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Віра у багатьох богів.

E. Природа має душу.

26. Політеїзм – це:

A. Віра у багатьох богів.

B. Певним чином можна впливати на людину та природу.

C. Певні предмети мають надприродні здібності.

D. Існують родинні відносини між людиною та природою.

E. Природа має душу.

27. Міфологія – це:

A. Форма світогляду первісних людей

B. Сукупність розповідей про життя первісних людей.

C. Жанр усної народної творчості.

D. Форма релігійної свідомості.

E. Жанр літератури.

28. Первісному типу культури властиві:

A. Гомогенність, синкретизм, характер табу.

B. Наявність писемності, філософських систем.

C. Поява монотеїстичних релігій.

D. Гуманізм, антропоцентризм.

E. Поява міст, виникнення держави.

29. Антична культура – це культура давньої держави:

A. Греції й Риму.

C. Індії й Китаю.

E. України та Росії.

B. Єгипту й Месопотамії.

D. України.

 

30. Християнська релігія виникла у:

A. 1 ст. н.е.

B. 988 р.

C. IV ст. н.е.

D. 1054 р.

E. Х ст. н.е.

31. Канон є характерною рисою:

A. Релігійного мистецтва середніх віків.

D. Мистецтва реалізму.

B. Мистецтва доби Відродження.

E. Первісного мистецтва.

C. Модерністського мистецтва.

 

 

32. Центрами культури у добу раннього середньовіччя були:

A. Монастирі.

C. Університети.

E. Школи

B. Князівські резиденції.

D. Бібліотеки

 

33. Найдавнішою книгою Київської Русі, що збереглася до нашого часу є:

A. Остромирове Євангеліє.

D. Слово о полку Ігорове

B. Повість минулих літ.

E. Пересопницьке Євангеліє

C. Слово про закон і благодать.

 

34. Формальний розкол християнства на католицизм та православ’я відбувся у:

A. 1054 р.

B. IV ст. н.е.

C. 988 р.

D. I ст. н.е.

E. Х ст. н.е.

35. Християнська церква грала провідну роль у середньовічній культурі Західної Європи, тому що:

A. Зосереджувала у своїх руках систему освіти та виховання, контролювала науку та мистецтво.

B. Була центром політичного життя.

C. Контролювала науку.

D. Контролювала мистецтво.

36. Схоластика – це:

A. Середньовічна релігійна філософія.

B. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

C. Таємна поліція католицької церкви.

D. Центр релігійної науки.

E. Алхімія.

37. Інквізиція – це:

A. Судебно-поліційський заклад католицької церкви

B. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

C. Центр релігійної науки.

D. Середньовічна релігійна філософія.

E. Алхімія.

38. Алхімія – це:

A. Наука про перетворення неблагородних металів у благородні за допомогою філософського каменя.

B. Центр релігійної науки.

C. Таємна поліція католицької церкви.

D. Середньовічна релігійна філософія.

E. Алхімія.

 

 

39. Головною метою середньовічних алхіміків було:

A. Пошук філософського каменя, з допомогою якого неблагородні метали можна було перетворювати на благородні.

B. Створення періодичної системи хімічних елементів.

C. Вивчення анатомії людського тіла.

D. Винайдення вогнестрільної зброї.

E. Винайдення книгодрукування.

40. Центром православної релігії протягом багатьох століть був:

A. Константинополь.

C. Рим.

E. Софія.

B. Афіни.

D. Каїр.

 

41. Релігійне життя середньовічної людини було сполучене з:

A. Християнством.

C. Язичництвом.

E. Атеїзмом.

B. Політеїзмом.

D. Ісламом.

 

42. Класицизм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Наслідування античних взірців.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

43. Бароко – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Декоративна пишність, живописність, химерність.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Наслідування античних взірців.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

44. Сентименталізм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

B. Наслідування античних взірців.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

 

 

 

 

 

45. Романтизм – це стиль у мистецтві, характерною особливістю якого є:

A. Індивідуалізм, містика, ідеалізація минулого, головним чином, середньовіччя.

B. Зображення внутрішніх почуттів простої людини, картин природи.

C. Декоративна пишність, живописність, химерність.

D. Наслідування античних взірців.

E. Простота, масивність, оборонний характер.

46. Секуляризація – це:

A. Звільнення від впливу церкви у суспільній та інтелектуальній діяльності, у художній творчості.

B. Введення нового.

C. Різноманіття поглядів..

D. Віра у багатьох богів.

E. Вміння сприймати іншу думку.

47. Цьому стилю належать декоративна пишність, живописність, гра світла й тіні і його назва перекладається з італійської мови як «химерний, вигадливий»:

A. Бароко.

C. Рококо.

E. Романський стиль

B. Ампір.

D. Готика.

 

48. Цьому стилю притаманні індивідуалізм, містика, ідеалізація середньовіччя, захоплення фольклором та екзотикою Сходу:

A. Романтизм

C. Рококо.

E. Ампір.

B. Бароко.

D. Готика.

 

49. Цьому стилю притаманні витонченість форм, орнаментальність, любовно-еротичні сюжети:

A. Рококо.

C. Ампір.

E. Романський стиль

B. Бароко.

D. Готика.

 

50. Переконання, згідно з яким людина стає у центр культури, всесвіту, називається:

A. Антропоцентризм.

C. Теоцентризм.

E. Інквізиція.

B. Тоталітаризм.

D. Схоластика

 

51. XIX століття ознаменувалося такими винаходами як:

A. Телефон, радіо, автомобіль, кіно.

D. Паровий двигун.

B. Відеотехніка, комп’ютер.

E. Космічний літак.

C. Книгодрукування.

 

 

 

 

 

52. Які художні напрямки належать новому часу?

A. Класицизм, реалізм, романтизм

D. Реалізм, готика.

B. Сюрреалізм, футуризм.

E. «Звіриний стиль».

C. Романський стиль, готика

 

53. Промисловий переворот – це перехід:

A. Від мануфактури до фабрики, від ручної праці до машинної.

B. Від сільського господарства до ремісництва.

C. Від сільського господарства до промисловості.

D. Від натурального господарства до товарного виробництва.

E. Від приватної до суспільної власності.

54. У зв’язку з інтенсивним розвитком засобів транспорту та зв’язку характерною особливістю XIX століття є:

A. Посилення міжнародних культурних зв’язків.

B. Відсунення моральних цінностей на другий план, перехід від колективного стиля до індивідуального.

C. Поява гуманізму.

D. Виникнення літератури.

E. Секуляризація.

55. Всебічне та об’єктивне відображення дійсності – це принцип:

A. Реалізму.

C. Готики.

E. Романтизму.

B. Сентименталізму.

D. Бароко.

 

56. Протилежністю масової культури постає культура:

A. Елітарна.

C. Народна.

E. Субкультура

B. Світова.

D. Національна

 

57. Відома картина «Чорний квадрат» належить:

A. К. Малевичу.

C. П. Пікассо.

E. Л. да Вінчі.

B. В. Кандинському.

D. С. Далі.

 

58. До модерністських напрямків мистецтва належать:

A. Кубізм, фовізм, сюрреалізм.

D. Класицизм й реалізм.

B. Бароко та рококо.

E. Бароко та класицизм

C. Романський та готичний стилі

 

59. Винайдення кіно та перший кіносеанс відбулися в:

A. Франції.

C. Україні.

E. Італії.

B. Росії.

D. Німеччині

 

 

 

 

 

60. Характерною особливістю культури ХХ століття є:

A. Відсунення моральних цінностей на другий план, урбанізація культури.

В. Виникнення літератури.

C. Посилення міжнародних культурних зв’язків.

D. Поява гуманізму.

E. Атеїзм.

61. Створення витворів мистецтва для отримання комерційної вигади є характерним для:

A. Масової культури.

C. Елітарної культури.

B. Народної культури.

D. Субкультури

62. Масова культура – це явище культури, яке з’явилося:

A. У 20–30-ті роки ХХ століття.

D. У кінці ХХ століття.

B. У роки 2 світової війни.

E. У середньовічній культурі.

C. У кінці XIX століття.

 

63. Берестецька унія – це угода між представниками українського православ’я та:

A. Католицьким Римом.

D. Візантійським патріархом.

B. Російською церквою.

E. Лютеранством.

C. Протестантизмом.

 

64. Книгодрукування в Україні з’явився:

A. У XVІ столітті.

C. У XIII столітті.

E. В ХІ століті

B. X столітті

D. У XVIII столітті

 

65. Першим вищим навчальним закладом в Україні був:

A. Києво-Могилянська академія.

D. Харківський університет.

B. Київський університет.

E. Харківський колегіум

C. Львівський університет

 

66. Засновником Києво-Могилянської академії був:

A. П. Могила.

C. І. Мазепа.

E. М. Ломоносов.

B. Б. Хмельницький

D. Г. Сковорода

 

67. Львівський університет був заснований у:

A. 1661 р.

B. 1632 р.

C. 1701 р.

D. 1805 р.

E. 1817 р.

68. Братство – це:

A. Національна суспільна організація із захисту православної церкви.

B. Колектив близьких друзів.

C. Таємна організація.

D. Організація православних священнослужителів.

E. Збори вищих церковних ієрархів.

69. Полемічна література – це жанр літератури, присвячений:

A. Дискусії з проблем релігії.

D. Опису подій по рокам.

B. Опису подорожей до святих місць.

E. Опису мелодраматичних сюжетів.

C. Опису життя святих.

 

70. Чинниками впливу на розвиток української культури у литовсько-польський період були:

A. Відсутність державності, виникнення козацтва, полонізація.

B. Наявність державності, розділ українських земель.

C. Зростання міжнародного культурного обміну.

D. Промислова революція, успіхи в освіті.

E. Прийняття християнства.

71. Запорізьке козацтво у литовсько-польський період виступало:

A. Лідером боротьби за незалежність та самобутність культури.

B. Основною верствою українського суспільства.

C. Полонізованою частиною українців.

D. Представниками католицтва в Україні.

E. Прибічниками Речі Посполитої.

72. З виникненням у XV столітті українського козацтва пов’язана поява нового жанру фольклору:

A. Дума, історична пісня.

C. Легенда.

E. Загадка.

B. Билина.

D. Казка.

 

73. У литовсько-польський період розвитку українська школа будувалася на основі:

A. Релігії.

D. Професійної належності.

B. Станового принципу.

E. Расової належності.

C. Національного поділу.

 

74. Заборона православної релігії у литовсько-польський період пов’язано з:

A. Берестецькою унією (1596 р.).

D. Зборівською мирною угодою (1649 р.).

B. Кревською унією (1385 р.).

E. Вічним миром 1686 р.

 

C. Люблінською унією (1569 р.).

 

 

75. Виникнення уніатської або греко-католицької церкви в Україні відбулося у результаті:

A. Берестецькою унією (1596 р.).

D. Зборівською мирною угодою (1649 р.).

B. Кревською унією (1385 р.).

E. Вічним миром 1686 р.

 

C. Люблінською унією (1569 р.).

 

 

 

 

76. Пересопницьке Євангеліє – це:

A. Перша спроба перекласти богослужбові книги українською мовою.

B. Найдавніша книга, що збереглася до наших днів з часів Київської Русі.

C. Зразок полемічної літератури.

D. Перша книга, надрукована на українській землі.

E. Зразок літопису.

77. Першою спробою перекладу Біблії українською мовою є:

A. Пересопницьке Євангеліє.

D. Остромирове Євангеліє.

B. Повість врем’яних літ.

E. «Слово про закон і благодать».

C. Дума про козака Голоту

 

78. Жанр живописного та скульптурного портрету в українському мистецтві з’явився у часи:

A. Литовсько-польської доби.

D. Гетьманщини.

B. Галицько-Волинського князівства.

E. Первісного суспільства.

C. Київської Русі.

 

79. У литовсько-польську добу розвитку української культури з’явилися нові жанри літератури:

A. Полемічна література, віршування, мемуарно-історична проза, шкільна драма.

B. Літопис, житійна й ораторська проза, притча.

C. Віршування на ліричні та сатиричні сюжети.

D. Роман, повість, бурлеск.

E. Дума.

80. Вертеп – це:

A. Вид лялькового театру.

D. Аматорський театр.

B. Опера.

E. Шкільний театр.

C. Вид музичного спектаклю.

 

81. Гравюра в українському мистецтві з’являється для ілюстрації:

A. Перших друкованих книг.

D. Плакатів.

B. Рукописних книг.

E. Портретного жанру.

C. З випуском перших поштових марок.

 

82. Офіційною датою заснування Харкова є:

A. 1654 рік.

C. Початок XVIII ст.

E. 1805 р.

B. 1667 рік.

D. 1648 рік.

 

 

 

 

 

83. У сер. XVII–XVIII ст. Україна була козацькою республікою. У цей час у мистецтві панував стиль козацького:

A. Бароко.

C. Рококо.

E. Романського мистецтва

B. Класицизму

D. Готики

 

84. Український ляльковий театр – вертеп пов’язаний зі святом:

A. Різдва Христова.

C. Пасхи.

E. Івана Купала.

B. Весілля.

D. Урожаю

 

85. Рукописна пам’ятка XVI століття, яка є атрибутом інаугурації президента незалежної України, це:

A. Пересопницьке Євангеліє.

D. Остромирово Євангеліє.

B. Апостол.

E. Повість минулих літ.

C. Острозька Біблія.

 

86. Народна картина, яка зображала улюбленого героя українців у добу козацтва, називалася:

A. Козак Мамай.

C. Козак Голота.

E. Іван Мазепа

B. Байда.

D. Богдан Хмельницький.

 

87. Стиль українського бароко найбільш інтенсивно розвивався за часів гетьмана:

A. І. Мазепи.

C. Б. Хмельницького.

E. П. Орлика

B. К. Розумовського

D. П. Сагайдачного.

 

88. «Мазепинським» стали називати в Україні стиль:

A. Бароко.

C. Рококо.

E. Класицизм

B. Реалізм

D. Готика.

 

89. Український професійний театр з’явися у:

A. XIX столітті.

C. Добу Київської Русі.

B. Козацький період.

. Радянський період.

90. Становлення в Україні національної літератури відбулося:

A. У кінці XVIII – сер.XIX ст. у творчості І. Котляревського й Т. Шевченко.

B. У період Відродження.

C. У радянський період.

D. У добу Київської Русі.

E. У козацьку добу.

91. Автором першої української опери «Запорожець за Дунаєм» є:

A. С. Гулак-Артемовський.

D. М. Ведель.

B. М. Лисенко.

E. П. Чайковський.

C. М. Вербицький.

 

 

92. Основоположником української класичної музики вважається:

A. М. Лисенко.

D. С. Гулак-Артемовський.

B. М. Ведель.

E. П. Чайковський.

C. М. Вербицький.

 

93. Автором музики українського гімну є:

A. М. Вербицький.

D. М. Ведель.

B. С. Гулак-Артемовський.

E. М. Глінка.

C. М. Лисенко.

 

94. Центром освіти Слобожанщини XVIII століття вважався:

A. Харківський колегіум.

D. Києво-Могилянська академія.

B. Харківський університет.

Е. Московський університет.

C. Львівський університет.

 

95. Першим університетом, відкритим на українських землях, які входили до складу Російської імперії, є:

A. Харківський університет.

D. Харківський колегіум.

B. Києво-Могилянська академія.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

C. Львівський університет.

 

96. У 1805 році було відкрито новий навчальний заклад. Це:

A. Харківський університет.

D. Харківський колегіум.

B. Києво-Могилянська академія.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

C. Львівський університет.

 

97. У 1661 році було відкрито:

A. Львівський університет.

D. Харківський університет.

B. Києво-Могилянська академія.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

C. Харківський колегіум.

 

98. У добу гетьманщини центром української освіти був:

A. Києво-Могилянська академія.

D. Харківський університет.

B. Харківський колегіум.

E. Новоросійський університет (м. Одеса).

C. Львівський університет.

 

99. Хто ініціатор заснування Харківського університету?

A. В.Н. Каразін.

C. Б. Хмельницький.

E. П. Могила.

B. Цар Олександр І

D. І.С. Мазепа.

 

 

 

 

 

100. Першим ректором Харківського університету був:

A. І. Рижський.

D. Г.Ф. Квітка-Основ’яненко.

B. Г.С. Сковорода.

E. Б. Хмельницький.

C. І. Котляревський.

 

101. Видатними представниками української суспільної думки XVIII ст.були:

A. Г. Сковорода, Ф. Прокопович, П. Орлик.

B. Г. Грабянка, С. Величко.

C. Д. Бортнянський, М. Березовський, А. Ведель.

D. М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра.

E. Вольтер, Дідро, Руссо.

102. У XIX столітті в українському суспільстві формувалася нова верства суспільства, яка зіграла важливу роль у розвитку культури:

A. Інтелігенція.

C. Козацтво.

E. Селянство.

B. Третя верства.

D. Робочий клас.

 

103. Першою українською оперою була опера С. Гулака-Артемовського:

A. Запорожець за Дунаєм

B. Тарас Бульба

C. Лебедине озеро

D. Запорожці пишуть листа турецькому султану

E. Аїда

104. Вперше українську мову до літератури увів:

A. І. Котляревський.

D. Г. Квітка-Основ’яненко.

B. Т. Шевченко.

Е. І. Франко.

C. П. Гулак-Артемовський.

 

105. Першим літературним твором українською мовою була «Енеїда». Її автор:

A. І. Котляревський.

D. Г. Квітка-Основ’яненко.

B. Т. Шевченко.

E. І. Франко.

C. П. Гулак-Артемовський.

 

106. Київський університет був відкритий у:

A. 1834 р.

B. 1805 р.

C. 1865 р.

D. 1875 р.

E. 1632 р.

107. Українізація культури, яка проводилася радянською владою у 20-ті роки ХХ століття, передбачала:

A. Призначення українців на керівні посади у партійних та радянських органах, всебічний розвиток української культури.

B. Переведення освіти на українську мову.

C. Введення предмету «Історія України».

D. Введення екзамену з курсу «Історія України».

E. Усі вищеназвані заходи.

108. Українська діаспора почала формуватися у:

A. Другій половині ХІХ століття.

D. Роки Другої світової війни.

B. У 70-ті рр. ХХ століття.

E. У 1991 р.

C. 1917 р.

 

109. В українській культурі радянського періоду існував напрямок:

A. Соціалістичного реалізму.

D. Символізму.

B. Модернізму.

E. Масової культури.

C. Постмодернізму.

 

110. У 60-ті роки ХХ століття в Україні з’являються:

A. Шестидесятники, дисиденти.

D. Ліберали.

B. Революціонери.

E. Представники нац.літератури.

C. Консерватори.

 

111. Основним гаслом у культурі періоду перебудови був:

A. Гласність.

C. Русифікація.

E. Неосталінізм.

B. Незалежність

D. Українізація.

 

112. Основні риси української культури радянського періоду – це:

A. Класовий, партійний характер, соціалістичний реалізм, атеїзм…

B. Інтегративність, перехід від колективного стиля до індивідуального.

C. Плюралізм.

D. Свобода поглядів.

E. Толерантність.

113. Дисидент – це людина:

A. Незгодна, інакомисляча (у перекладі з латинської мови), яка виступає за проведення реформ у країні.

B. Яка виїхала за межі країни свого походження.

C. Яка згодна з лінією керівництва.

D. Толерантна людина.

114. Полонізація – це державна політика у галузі культури, яка проводилася на українських землях з переважним розвитком:

A. Польської мови.

C. Української мови.

E. Іноземної мови.

B. Російської мови.

D. Латинської мови.

 

115. Русифікація – це державна політика у галузі культури, яка проводилася на українських землях з переважним розвитком:

A. Російської мови.

C. Української мови.

E. Іноземної мови.

B. Польської мови.

D. Латинської мови.

 

 

116. Основною галуззю діяльності племен трипільської культури було:

A. Пергаменті.

C. Папірусі.

E. Цегляній табличці.

B. Папері.

D. Бересті.

 

118. Київська Русь прийняла християнську релігію у:

A. 988 р

B. 998 р

C. 1054 р.

D. 957 р.

E. І ст. н. е.

119. У добу Київської Русі виникає новий жанр фольклору:

A. Билина

C. Історична пісня.

E. Легенда.

B. Дума

D. Казка.

 

120. Найдавнішим кам’яним храмом Київської Русі був:

A. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Десятинна).

C. Михайлівський собор.

B. Успенський собор.

D. Софійський собор.

E. Покровський собор.

121. До загальнолюдських цінностей належать:

A. Життя людини, віра, надія.

D. Здоровий спосіб життя.

B. Добробут.

Е. Утилітаристські прагнення.

C. Комфортна робота.

 

122. Найбільш розповсюдженим було табу на:

A. Інцест.

D. Рубку дерев в священному гаї.

B. Ініціації.

Е. Полігамію.

C. Канібалізм

 

123. Найбільша піраміда у Єгипті:

A. Хеопса.

C. Хефрена.

Е. Нефертіті.

B. Джосера.

D. Тутанхамона.

 

124. Культурі давнього світу притаманні риси:

A. Наявність писемності, філософських систем, поява міст.

B. Гомогенність, синкретизм, характер табу.

C. Поява монотеїстичних релігій.

D. Гуманізм, антропоцентризм.

Е. Антропоцентризм, європеїзм, інноваційний характер.

125. Першою цивілізацією у Європі є цивілізація:

A. Антична.

C. Давнього Китаю.

Е. Візантія.

B. Шумера й Аккада.

D. Давнього Єгипту

 

 

 

 

 

126. У давньому Єгипті матеріалом для письма слугував:

A. Папірус.

D. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

B. Пергамент.

Е. Папір.

C. Цегляна дощечка.

 

127. У давній Месопотамії матеріалом для письма слугував:

A. Цегляна дощечка.

D. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

B. Папірус.

Е. Папір.

C. Пергамент.

 

128. У давньому Китаї матеріалом для письма слугував:

A. Бамбукова дощечка, пізніше шовк.

D. Пергамент.

B. Папірус.

Е. Береста.

C. Цегляна дощечка.

 

129. Християнська релігія виникла на території:

A. Римської імперії.

C. Арабського Халіфату.

Е. України

B. Вавилона.

D. Давнього Китаю.

 

130. Західна культура успадкувала культуру давніх цивілізацій:

A. Давньої Греції та Рима.

D. Давнього Ірану й Іраку.

B. Єгипту.

Е. Відповіді А та В.

C. Шумера й Вавилона.

 

131. Панівною ідеологією у добу середньовіччя був:

A. Теоцентризм.

D. Гуманізм.

B. Антропоцентризм.

Е. Політеїзм

C. Раціоналізм.

 

132. Постійні війни, які відбувалися у період середньовіччя, приносили людям:

A. Відчуття трагізму людського життя.

D. Радість перемоги.

B. Радість.

Е. Удачу.

C. Задоволення.

 

133. Аскетизм – це погляд, згідно з яким:

A. Людина добровільно обмежує свої фізіологічні потреби.

B. Людина ставиться у центр культури.

C. Декларується любов до людини.

D. У центр культури ставиться розум.

Е. Переслідується інакомислення.

 

 

134. Ідеал середньовіччя – це:

A. Християнський святий.

D. Розумна людина.

B. Спортсмен-атлет.

Е. Титан доби Відродження

C. Венера Мілоська.

 

135. Добу середньовіччя відкриває подія:

A. Падіння Західної Римської імперії.

D. Англійської буржуазної революції.

B. Взяття Бастилії.

Е. Великі географічні відкриття.

C. Хрещення Русі.

 

136. Рубіжним між добою середньовіччя та нового часу є подія:

A. Англійської буржуазної революції.

D. Хрещення Русі.

B. Взяття Бастилії.

Е. Відкриття Америки.

C. Падіння Західної Римської імперії.

 

137. Теорію геліоцентризму, згідно з якою Земля та інші небесні тіла обертаються навколо Сонця, продовжив:

A. Копернік.

C. Птолемей.

Е. Едісон.

B. Ньютон.

D. Эйнштейн.

 

138. Широковідома картина «Джоконда» належить пензлю:

A. да Вінчи.

C. Рафаеля.

Е. С. Далі.

B. Пікассо.

D. Тіциана.

 

139. Романський архітектурний стиль відрізняє:

A. Масивність, простота, геометричність форм.

B. Вишуканість, витонченість форм, орнаментальність.

C. Декоративна пишність, живописність.

D. Наслідування античним взірцям, симетрія.

Е. Спрямованість догори, вітражі.

140. Батьківщиною Відродження є:

A. Італія.

C. Франція.

Е. Східна Європа.

B. Анталія.

D. Німеччина.

 

141. Цей напрямок у мистецтві у перекладі означає майбутнє:

A. Футуризм.

C. Кубізм.

Е. Абстракціонізм

B. Символізм.

D. Акмеїзм.

 

142. Новоросійський університет у місті Одесі був відкритий у:

A. 1865 р.

B. 1834 р.

C. 1805 р.

D. 1875 р.

Е. 1661 р.

143. Університет у місці Чернівці був відкритий у:

A. 1875 р.

B. 1834 р.

C. 1865 р.

D. 1805 р.

Е. 1661 р.

 

 

144. Першу кафедру української історії у Львівському університеті очолив:

A. М. Грушевський.

C. Д. Багалій.

Е. В. Антонович.

B. Д. Костомаров.

D. Я. Головацький.

 

145. Першим президентом Академії наук, організованої у Києві у 1918 р. був:

A. В. Вернадський.

C. В. Винниченко.

Е. Д. Багалій.

B. М. Грушевський.

D. С. Петлюра.

 

146. Харківський медичний інститут як окремий навчальний заклад розпочав своє існування з:

A. 1921 р.

B. 1805 р.

C. 1994 р.

D. 1946 р.

Е. 1991 р.

147. В архітектурі Київської Русі переважав:

A. Візантійський.

C. Готичний.

Е. Бароко.

B. Романський стиль.

D. Античний.

 

148. У Київській Русі дітей навчали:

A. Читанню, писанню й закону Божому.

D. Читанню й рахуванню.

B. Читанню й писанню.

Е. Закону Божому.

C. Читанню, писанню, рахуванню.

 

149. Образотворче мистецтво виникло у:

A. Період первісного суспільства.

D. Новий час.

B. Добу Відродження.

Е. Добу середньовіччя.

C. Часи античності.

 

150. Перша землеробська культура на території України – це культура:

A. Трипілля.

B. Скіфів.

E. Східних слов’ян.

C. Східних слов’ян.

D. Античних міст-держав.

 

 

Оцінювання виконання індивідуальних завдань

 

Кількість балів за виконання індивідуального завдання студента враховується як різниця між максимальною кількістю балів за поточну навчальну діяльність (120 балів) і максимальною кількістю балів за поточну успішність студента при засвоєнні теми модуля (108), і складає 12 балів. Кількість балів нараховується залежно від якості виготування завдання. Бали за індивідуальне завдання нараховуються при успішному його захисті.

Реферат

Реферати є коротким викладом наукової роботи чи змістом прочитаної книги, результатом вивчення наукової проблеми, оглядом відповідних джерел за заданою темою, супроводжуваних коментаріями та аналізом. Реферат походить від латинського “refero” – доповідаю, повідомляю.

В університеті рефератом вважають написання певного самостійного тексту по деякому питанню на засадах аналізу додаткової літератури.

Для підготовки реферату необхідно обрати тему, знайти відповідну літературу, вивчити її, скласти план, систематизувати матеріал.

Тематика рефератів визначається програмою дисципліни і пропонується студентам кафедрою.

Основні вимоги до реферату

 1. Реферат повинен бути оформлений згідно з загальновживаними правилами.
 2. Загальний обсяг реферату повинен становити 10–15 сторінок комп’ютерного тексту або 20–25 сторінок рукописного.
 3. В рефераті студент повинен обов’язково посилатися на джерела і авторів, з яких запозичив матеріали.
 4. Текст реферату обов’язково повинен бути структурований.
 5. Реферат подають в папці, чи переплетінні.

Оформлення реферату

 1. Текст реферату може бути надруковано на комп’ютері або написано розбірливим почерком на одній стороні аркуша білого паперу А 4 через 1,5 інтервалом розміром шрифту 14 із дотриманням таких полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхне і нижне – 20 мм.
 2. Сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з 3-ої. Перша сторінка – це титульний аркуш (номер сторінки не вказується). Він містить найменування вищого навчального закладу, назву кафедри та дисципліни, з якої готується реферат, назву реферату, прізвище, ім’я та по батькові автора, а також науковий ступень, вчене звання, прізвище, ім’я та по батькові керівника, місто і рік. Друга сторінка (номер сторінки також не вказується) містить зміст реферату. Він включає найменування та нумерацію всіх пунктів роботи, зокрема вступу, розділів та підрозділів основної частини, висновок, списку використаної літератури.

Список літератури

Укладається за алфавітом авторів чи назв з обов’язковою вказівкою міста, року видання та кількістю сторінок.

Посилання

Посилання в тексті зазначаються квадратними дужками з вказівкою номера джерела та сторінки.

Зміст реферату

Реферат обов’язково повинен мати вступ, основну частину та висновок.

Вступ

У вступі потрібно обґрунтувати обрання теми: актуальність, ступінь дослідження, сформувати мету і задачі, яке має практичне значення.

Основна частина

Основна частина складається з 2 –х і більше розділів, які необхідно для висвітлення теми. Вони можуть бути поділені на підрозділи.

Висновок

Представляє собою найважливіші результати аналізу поставленої проблеми.

Виступ

Представляє собою лаконічну доповідь (5–6 хв.) за змістом вступу, основної частини, та висновку. Студент повинен вільно орієнтуватися в змісті реферату, відповідати на поставленні запитання і пояснювати використовувані їм терміни.

Критерії оцінки рефератів

Реферат студента оцінюється виходячи з 3 – х головних моментів:

1) правильність оформлення;

2) розкриття змісту;

3) якість виступу