Дата и время

Головна >> Статті >> Рівні організації живої матерії

Рівні організації живої матерії

Рівень Характеристика Зображення
Молекулярний Включає біологічно активні молекули (ліпіди, вуглеводи, білки, нуклеїнові кислоти). На цьому рівні здійснюються процеси обміну речовин, перетворення енергії, збереження й передачі генетичної інформації.
Клітинний Клітина є універсальною елементарною структурною одиницею всього живого.
Субклітинний Основні процеси життєдіяльності в клітинах еукаріотів здійснюються за допомогою органел (мітохондрій, пластид, рибосом тощо). Органели (крім рибосом) відсутні в клітинах прокаріотів.
Тканинний Клітини багатоклітинних організмів об’єднуються в тканини. Тканина - це сукупність клітин, що мають загальне походження, подібну будову й виконуванні функції.
Органний Тканини утворюють органи. До складу органа можуть входити різні тканини, однак переважає один тип. Тканини характерні для багатоклітинних організмів.
Органно-системний У тварин органи об’єднуються для виконання загальних функцій у системи органів.
Організмовий Організми бувають одноклітинні, колоніальними й багатоклітинними. Одна клітина функціонує як єдиний організм. У багатоклітинному організму тканини, органи й системи органів (якщо є) об’єднанні в єдину систему й функціонують як єдине ціле.
Популяційно-видовий Організми, що мають загальні характерні риси внутрішнього та зовнішньої будови й життєвих функцій, належать до одного виду. Елементарною одиницею виду є популяція. У популяції здійснюються елементарні еволюційні перетворення, які можуть призвести до утворення нового виду.
Біоценотичний Біоценози являються собою багатовидову систему, що існує на території з певними фізико-кліматичними умовами. На цьому рівні популяції різних видів взаємодіють між собою.
Біогеоценотичний Біогеноценози – це багатовидові системи в сукупності з усіма факторами середовища перебування. Між популяціями й неживою природою здійснюється обмін речовинами й енергією.
Біосферний Біосфера – це сукупність оболонок Землі і їхніх частин, населених живими істотами. Вона є сукупністю всіх біогеоценозів. Характеризується єдиним потоком енергії та круговоротом речовин.