...
Головна » Українська мова(за проф. спрямування) » Організаційні та розпорядчі документи

Організаційні та розпорядчі документи

Положення — це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються.

 

Група

Як розробляється

Як затверджується

Типові

Для системи установ і підприємств

Вищим органом управління

Індивідуальні

На основі типового положення

Керівником підприємства (ор­ганізації, закладу)

 

Реквізити:

герб, назва відомства, організації, структурного підрозділу; гриф затвердження, назва виду документа, положення; місце видання; дата; індекс; заголовок до тексту; текст; підпис; відмітка про по­годження.

Формуляр-зразок:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

_______________________

_______________________

(підпис і його розшифрування0

 

ПОЛОЖЕННЯ

про структурний підрозділ

17.08.2008 р.

 

Структура тексту

 1. Загальні положення.
 2. Основні завдання.
 3. Функції.
 4. Права та обов’язки.
 5. Керівництво.
 6. Взаємовідносини.
 7. Майно і кошти.
 8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності.
 9. Реорганізація та ліквідація

 

Керівник підрозділу

                   (підпис і його розшифрування0

 

До справи №

 

СТАТУТ

 

Статут — юридичний акт, що є зведенням правил, які регулюють діяльність організацій, установ, товариств, громадян, їх відносини з іншими організаціями та громадянами, права та обов'язки в пев­ній сфері державного управління або господарської діяльності.

 

Група

Як розробляється

Як затверджується

Типовий (загальний)

Для певних систем установ, підприємств тощо

Вищими органами державної влади та управ­ління, з'їздами громадських організацій

Індивідуальний

Для певної організації шляхом конкретизації типових статутів

Вищою установою, якій підлягають підприємства, організації тощо

 

Статути після їх затвердження підлягають обов'язковій реєстрації в органах Міністерства фінансів України.

Реквізити:

гриф затвердження вищою установою чи органом управління; назва виду документа (статут); заголовок; текст; відмітки про по­годження та реєстрацію; дата.

Формуляр-зразок 

ПОГОДЖЕНО

______________

«____»__________20__ р.

 

СТАТУТ ЗАРЕЄСТРОВАНО

реєстраційний номер ________

Ухвалено на загальних зборах

трудового колективу,

протокол № від      .

СТАТУТ

____________________________________

____________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

 

Структура тексту

1. Загальні положення.

2. Мета і завдання діяльності.

3. Функції.

4. Утворення й використання коштів. Майно підприємства.

5. Управління.

6. Створення та використання пайового фонду.

7 Членство. Права й обов'язки.

8. Звіт, звітність і контроль.

9. Виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність.

10. Реорганізація та ліквідація.

 

Можливі варіанти оформлення:

 

Формуляр-зразок:

Зареєстровано

Московська районна

державна адміністрація

м. Києва

від «___»__________  20__  р.

№______

Голова держадміністрації

_______________________

(прізвище, ініціали)

Затверджено засновником

(засновниками)

Директор

__________________________

назва підприємства,

організації-засновника)

СТАТУТ

___________________________________________

(повна назва підприємства)

 

 

Або:

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Вінницька

обласна держадміністрація

від «___»__________  20__  р.

№______

Голова держадміністрації

_______________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

установчими зборами

(конференцією)

 

«______»_________ 20___ р.

СТАТУТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

____________________________________________________________

(назва)

 

Для чіткості викладу та зручності читання текст статуту розби­вають на статті (пункти), що групують у розділи (позначають рим­ськими цифрами).

 

ІНСТРУКЦІЯ

 

Інструкція — правовий акт, який створюється органами держав­ного управління для встановлення правил, що регулюють організа­ційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Групи:

1. Посадова.

2. З техніки безпеки.

3. З експлуатації різного обладнання та ін.

Інструкція затверджується вищими органами або керівниками організацій (чи їх наказом із зазначенням номера та дати видання). На інструкції може бути відмітка про те, що вона є додатком до розпорядчого документа. При затвердженні інструкції розпорядчим документом у ньому встановлюється термін введення інструкції, зазначаються відповідальні виконавці.

Реквізити:

назва виду документа (інструкція); гриф затвердження; заголо­вок (сюди іноді входить назва документа); дата; індекс; місце видання; текст; підпис; види погодження. Текст викладається у вказівно-наказовому стилі з формулюван­нями типу «повинен», «слід», «необхідно», «не дозволено». Текст документа має бути стислий, точний, зрозумілий, оскільки він при­значений для постійного користування. Зміст викладається від 2-ї, 3-ї особи, рідше — у безособовій формі.

Широко використовуються посадові інструкції — це документи, що визначають організаційно-правове становище працівника в структур­ному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці.

Формуляр-зразок

Загальний бланк організації

Посадова інструкція

Завідувач машинописного бюро

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з кадрів

Особистий підпис

«____»____________20___ р.

Структура тексту

1.Загальні положення (основні завдання працівника; порядок займання посади; професійні вимоги; кому підпорядковується; основні документи, якими треба керуватися).

2.Функції (предмет, зміст, перелік видів робіт).

3.Права.

4.Посадові обов'язки.

5.Відповідальність.

6.Взаємини (зв'язки за посадою).

 

Керівник структурного підрозділу

                                (підпис і його розшифрування)

 

До справи N» Співробітника ознайомлено

 

ПРАВИЛА

 

Правила — службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови або вимоги, що регламентують пев­ний порядок будь-яких дій, поведінки.

Групи:

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Правила підготовки документації для здавання до архіву.

3. Правила експлуатації і т. ін.

За формою та змістом правила подібні до інструкцій, іноді є їх складовою частиною.

Реквізити:

гриф затвердження; назва виду документа (правила); заголовок (стислий виклад призначення правил); дата і номер; текст; під­пис особи, що відповідає за складання правил.

 

Формуляр-зразок:

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада, назва установи,

підприємства, організації)

(особистий підпис,

прізвище, ім'я та по батькові)

«_____» _______________ 20___ р.

 

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку

(Текст документа)

Особа, що відповідає за складання

правил                                             (підпис)             Розшифрування підпису

 

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

 

аппарат управления

– апарат управління

арендные отношения

– орендні відносини

брать обязательства

– брати зобов'язання

в зависимости от оснований

– залежно від підстав

в порядке, принятом общим собранием

– у порядку, ухваленому загальними зборами

в порядке, установленном для...

– у порядку, встановленому для…

в пределах своих полномочий

– у межах своїх повноважень

в пределах собственных средств

– у межах власних коштів

в связи с (тем, что, этим)

– у зв'язку з (тим, що, цим)

в случае досрочного выбытия

– при достроковому вибутті

в случае необходимости

– за необхідності

в соответствии с (действующим законодательством)

– згідно з (чинним законодавством)

в сроки

– у строки (терміни)

ввести в состав

– ввести до складу

внеочередной созыв

– позачергове скликання

возместить ущерб, который...

– відшкодувати збитки, яких..

возмещение ущерба

– відшкодування, збитків

вопрос относительно...

– питання щодо

временно отстраненный

(уволенный) член

– тимчасово усунений

(звільнений) член

граждане, достигшие

(16-летнего) возраста

– громадяни, які досягли

 (16-річного) віку

гражданское законодательство

– цивільне законодавство

грубое нарушение

(прав, обязательств...)

– грубе порушення

 (прав, зобов'язань...)

действующее законодательство

– чинне законодавство

дисциплинарное взыскание

– дисциплінарне стягнення

для рассмотрения других споров

– для розгляду інших суперечок

договор внутрихозяйственный

– договір внутрішньогосподарський

договор трудовой

– договір трудовий

договор гражданско-правовой

– договір цивільно-правовий

подрядный

– підрядний

договорное обязательство

– договірне зобов'язання

дополнительное соглашение

– додаткова угода

досрочное выбытие члена...

 – дострокове вибуття члена...

дочернее предприятие

– дочірнє підприємство

если право не предусмотрено

– якщо право не передбачене

заинтересованный член предприятия

– зацікавлений член підприємства

злоупотребления служебных лиц

– зловживання службових осіб

злоупотреблять служебным

 положением

– зловживання службовим

 становищем

иметь преимущественное право

– мати переважне право

исключительное право

– виняткове право

исчисленная (вычисленная) плата

– обчислена (нарахована) платня

как указывалось выше

– як зазначалося вище

лица не в состоянии (неспособные)

– особи неспроможні

на основе контракта

– на підставі контракту

на основе положения о...

– на підставі положення про...

наем и освобождение работника

– наймання й звільнення працівника

наложение взысканий

– накладання стягнень

нанести ущерб (урон)

– завдати шкоди

не меньше, чем одной третьей

 арендаторов

– не менше ніж однією третиною   орендарів

необходимо учитывать

– треба враховувати

неоплачиваемые поступления

– безоплатні надходження

нести ответственность

– нести відповідальність

обращаться в соответствующую организацию

– звертатися до відповідної

організації

насчитывать не меньше чем... работников

– налічувати не менше ніж... працівників

обязанности, возложенные на...

– обов'язки, покладені на...

обязанность по контракту

– обов'язок за контрактом

определять порядок

– визначати порядок

определять размеры

– визначати розміри

органы самоуправления

– органи самоврядування

основание для освобождения от...

– підстава для звільнення від...

основания для прекращения контракта

– підстави припинення контракту

отдавать предпочтение

– віддавати перевагу

открывать счет в банке

– відкривати рахунок у банку

перераспределять требования

– перерозподіляти вимоги

платить неустойку по вине

– сплачувати недотримку (неустойку) з вини

по вопросам коммерческой торговли

– з питань комерційної торгівлі

по договоренности

– за домовленістю

по закону

– згідно із законом

по инициативе

– з ініціативи

по необходимости

– за необхідності

по окончании действия контракта

– після закінчення дії контракту

по определенным обстоятельствам

– з певних обставин

по поручению

– за дорученням

по собственной инициативе

– за власною ініціативою

по собственному усмотрению

– на власний розсуд

по согласию сторон

– за згодою сторін

по требованию

– на вимогу

по указанию

– за вказівкою

повод для отказа

– привід для відмови

подрядный коллектив

– підрядний колектив

пожертвования организаций

– пожертви організації

полномочия по найму

– повноваження з найму

порядок применения

– порядок застосування

порядок разрешения споров

– порядок розв'язання суперечок

порядок расходования фонда

оплаты труда

– порядок видаткування фонду

оплати праці

потребляемые средства

– споживчі кошти

право, данное юридическому лицу

– право, надане юридичній особі

право на составление контракта

– право з укладання контракту

право на разрыв контракта

– право з розірвання контракту

полномочное собрание

– повноважні збори

предприятие считает возможным

– підприємство вважає за можливе

предоставить возможность

– надати можливість

предоставить права

– наділити правами

предоставленные льготы

– надані пільги

при осмотре

– при обстеженні

при уходе с должности

– при залишенні посади

привлечение к материальной ответственности

– притягнення до матеріальної  відповідальності

приказ о приеме на работу

– наказ про прийняття на роботу

принимать участие

– брати участь

принять во внимание

– взяти до уваги

производственные отношения

– виробничі відносини

противоположная сторона

– протилежна сторона

решающий голос

– ухвальний голос

решение опросом

– ухвала опитуванням

решение по рассмотренным вопросам

– ухвала з розглянутих питань

решение, принятое при отсутствии участника

– ухвала, прийнята за відсутності учасника

с наступлением условия

– з настанням умови

с нехваткой мест

– за браком місць

с целью предотвратить

– з метою запобігти

система найма

– система найму

система оплаты труда

– система оплати праці

служебная оплата

– службова платня

собственное имущество и средства

– власне майно і кошти

совещательный голос

– дорадчий голос

совместное предприятие

– спільне підприємство

социальное страхование

– соціальне страхування

спорный случай

– спірний випадок

споры по вопросу

– суперечки з питання

споры по контракту

– суперечки за контрактом

срок действия

– термін дії

становиться действующим (дееспособным) с даты начала действия

– набирати чинності з дати

початку дії

степень ответственности

– ступінь відповідальності

сторона, которая нанимает

– сторона, яка наймає

товары народного потребления

– товари народного споживання

трудовые отношения

– трудові відносини

убытки, нанесенные предприятию

– збитки, завдані підприємству

удовлетворять требования

– задовольняти вимоги

уставной фонд

– статутний фонд

установленным порядком

– установленим порядком

установленный срок

– встановлений термін

утверждение отчета

– затвердження звіту

хозяйственный партнер

– господарський партнер

 

1.2. Розпорядчі документи

Це документи, за допомогою яких здійснюється розпорядча ді­яльність, оперативне керівництво в певній установі, організації, фірмі, на підприємстві.

 

ПОСТАНОВА

 

Постанова – це правовий акт, що приймається вищими та де­якими центральними органами управління з метою розв'язання найбільш важливих і принципових завдань, що стоять перед цими органами, та встановлення стабільних норм і правил поведінки.

Постанови приймаються Президією Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами управління.

Текст складається із двох частин: констатаційної та розпорядчої. Перша містить вступ, оцінку становища або посилання на розпо­рядчий документ вищої установи. У другій частині наводяться за­пропоновані постановою заходи, визначається виконавець (вико­навці) та термін виконання. Підписують її дві особи: голова коле­гіального органу й керуючий справами (секретар).

Реквізити:

Герб України; назва установи, що підготувала постанову; назва виду документа (постанова); дата; місце видання; заголовок (стислий виклад змісту постанови); підписи.

 

Формуляр-зразок:

 

Герб України

Міністерство фінансів

України

 

ПОСТАНОВА

від «____» ___________ 20__ р. м. Київ

 

Текст постанови

 1. Констатаційна частина.

II.Розпорядча частина.

III. ПОСТАНОВИВ ( або  ПОСТАНОВЛЯЄ):

1.   

2.   

3.   

Керівник структурного підрозділу

                                                     (підпис)                           Розшифрування підпису

Секретар                                    (підпис)                           Розшифрування підпису

УХВАЛА

 

Ухвала – правовий акт, що приймається місцевими радами, держадміністраціями, виконавчими комітетами.

Ухвалою оформляють також результати діяльності інших колегіаль­них органів – колегій міністерств та відомств, наукових рад тощо.

 

Групи

Що є змістом

Хто готує

Нормативна

Про роботу підпри­ємств торгівлі, побуто­вого обслуговування населення тощо

Члени держадміністрацій, місцевих рад, постійні комісії, депутати, спеціалісти та зацікавлені організації

Індивідуальна

Про прийняття до екс­плуатації будівлі, вста­новлення опіки тощо

 

В ухвалі зазначається територія, коло осіб, на які вона поширю­ється, конкретні посадові особи, установи, що зобов'язані контро­лювати виконання документа. З ухвалою ознайомлюють населення через засоби масової інформації.

Реквізити:

Герб України; назва вищої установи; зазначення місця видання; назва виду документа (ухвала); дата або дата й номер; заголовок; текст ухвали; підписи голови та секретаря держадміністрації чи іншої вищої установи; печатка.

 

Формуляр-зразок:

 

Святошинська районна рада

м. Києва

 

УХВАЛА

«______»_____________ 200____ р.                             №                                                                         м. Київ

 

Про затвердження...

Структура тексту

 1. Констатаційна частина (стан питання).

II.   Ухвальна частина (перелік заходів із зазначенням термінів реалізації поставлених завдань, а також тих, на кого покладе­но контроль за виконанням рішення).

ВИРІШИВ:

1.____ __________

2.____ __________

3.____ __________

Голова виконкому                   (підпис)                           Розшифрування підпису

Секретар виконкому               (підпис)                           Розшифрування підпису

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Розпорядження – правовий акт управління державного органу, що видається в рамках наданої посадовій особі, державному органу компетенції, і є обов'язковим для громадян та організацій, котрим адресовано розпорядження.

Групи:

 1. Загальні.
 2. Часткові.

Розпорядження видають Кабінет Міністрів України, місцеві ра­ди, представники Президента України на місцях, а також керівники колегіальних органів державного управління, адміністрація підпри­ємства, закладу в межах наданих законом прав для розв'язання опе­ративних питань.

Реквізити:

Герб України; назва органу управління, що видає розпоряджен­ня; назва виду документа (розпорядження); заголовок; дата або дата й номер; місце видання; текст розпорядження; підпис відповідальної особи.

 

Формуляр-зразок

 

Міністерство вугільної

промисловості України

Донецький металургійний

завод

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«_____» _____________ 20____ р.                  №                               м. Донецьк

 

Про підвищення...

 

Структура тексту

 1. Констатаційна частина.

II. Розпорядча частина.

ЗОБОВ'ЯЗУЮ (або ПРОПОНУЮ, ДОРУЧАЮ, ВИМАГАЮ і т. ін.):

1._

2._

3._

Керівник                                                 (підпис)                           Розшифрування підпису

 

НАКАЗИ

 

Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником під­приємства, організації, установи на правах єдиноначальності й у ме­жах своєї компетенції.

Наказ видають на основі та для виконання законів, постанов і роз­поряджень уряду, наказів та директивних вказівок вищих органів.

 

Група

Зміст, мета

Реквізити

(оформлення, склад)

Наказ про особовий склад

 

 

 

 

 

Наказ із загальних пи­тань (з питань основ­ної діяльності):

а) ініціативний

 

 

 

б) на виконання роз­поряджень вищих ор­ганів

Оформляють призна­чення, переміщення, звільнення працівни­ків, відрядження, від­пустки, різні заохочен­ня, нагороди та стяг­нення

 

 

 

Видається для опера­тив­ного впливу на процеси, що виника­ють усередині організа­ції (підприємства)

Видається при ство­ренні, реорганізації або ліквідації структур­них підрозділів, при затвердженні поло­жень про структурні підрозділи, при підсу­мовуванні діяльності установ, затвердженні планів тощо

Оформляються куто­вим способом або повздовжнім:

1.  Назва організації (підприємства)

2.  Назва виду доку­мента (наказ)

3.  Дата підписання на­казу

4.  Місце видання на­казу

 1. Номер заголовка до тексту

6.  Текст

7.  Підпис керівника установи, організації, підприємства

Види погодження

Текст наказу складається з констатаційної і розпорядчої частини. Констатаційна частина містить такі елементи: вступ (вказано при­чину видання наказу); доведення (переказано основні факти); вис­новок (викладено мету видання наказу). Якщо підставою для ви­дання наказу є розпорядчий документ вищої установи, то в констатаційній частині вказують назву, номер, дату й заголовок до тексту розпорядчого документа, а також передають зміст того розділу до­ку­мента вищої установи, який був підставою для видання цього на­казу. Констатаційної частини може не бути, якщо дії, запропоно­вані до виконання, не потребують ніяких роз'яснень. У наказах із різнопланових питань констатаційної частини теж може не бути. У цьому випадку текст наказу складається з параграфів.

Розпорядчу частину позначають словом «Наказую», вона скла­дається із пунктів, що поділяються на такі частини: дія, термін ви­конання та відповідальність за виконання.

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким доручено контроль за виконанням наказу.

Текст повинен мати наказову форму викладу розпорядчої части­ни. Зокрема, пропоновані до виконання дії називаються в інфіні­тивній формі (зарахувати, здійснити, покласти на...); якщо фактові надається більше значення, ніж особі, то вживається пасивна форма (Серйозні порушення виявлено...); активна форма вживається для вка­зівки на ініціатора певної дії (начальник планового відділу зобов'язаний...).

Як виконавці звичайно вказуються організації (структурні під­розділи), службові особи із зазначенням прізвища, ініціалів, посади в давальному відмінку (управлінню, сіп. інженерові управління Бонда­ренку Є. І…).

Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами, розпо­чинається назвою виконавця (у давальному відмінку), продовжу­ється — назвою дії (в інфінітиві) та строком виконання (за деся­тинною системою): 1. Відділові культури та стилістики української мови провести атестацію співробітників до 17.05.2011 р.

Значна за кількістю пунктів розпорядча частина може оформля­тися у вигляді таблиці.

Наказ підписує лише перший керівник установи.

Візи треба розташовувати нижче від підпису керівника таким чи­ном:

 

Проект наказу внесено: начальник

виробничого відділу

(підпис)                   І. К. Білокінь

Проект наказу погоджено:

1. Головний інженер (підпис) М. В. Іллєнко

2. Головний юрисконсульт (підпис) Л. Б. Чумак

і т ін.

 

Проект наказу погоджується із заступником керівника організа­ції, куратором питань, розглянутих у цьому документі, з керівни­ками структурних підрозділів, яких стосуються пункти наказу, з юристом організації, що засвідчує узгодження цього документа з правовими актами та розпорядженнями вищих установ.

Накази, що стосуються особового складу, складають на основі до­повідних записок керівників структурних підрозділів, заяв грома­дян, протоколів колегіальних органів тощо.

Рекомендується починати кожний пункт наказу словами: «При­значити», «Перевести», «Оголосити подяку», «Надати відпустку», – які позначають конкретну дію, спрямовану наказом. Далі щоразу з нового рядка великими буквами друкуються прізвища та ініціали осіб, на яких поширюється цей пункт наказу, їхня посада (вчений ступінь, звання, спеціальність, розряд і т. ін.), назва відділу чи цеху, в якому ця особа працює. У кінці кожного пункту наказу зазнача­ється підстава для його складання (доповідна записка, заява тощо).

Якщо в одному пункті наказу перераховується кілька осіб, то їхні прізвища називаються в алфавітному порядку.

 

Формуляр-зразок:

Алчевський металургійний комбінат

 

НАКАЗ

16.11.96                                                       №                                                       м. Алчевськ

Про особовий склад

ПРИЗНАЧИТИ:

Петрова М. В., інженера відділу праці та заробітної плати, на посаду старшого інженера з 01.02.2011 з окладом згідно зі штатним розкладом. Підстава: доповідна записка зав. відділом Сироти М. А.

 

ПЕРЕВЕСТИ:

Іваніна І. П., слюсаря електроцеху, на посаду техніка лабораторії

контрольно-вимірювальних приладів з 01.02.2011.

Підстава: заява Іваніна І. П.

 

Ткаченко Ю. П., прибиральницю, на посаду гардеробниці з 18.02.2011.

Підстава: заява Ткаченко Ю. П.

 

Директор заводу                (підпис)                                О. І. Зайченко

НАКАЗ

від «___» _________ 20___ р.                  № ______              Місто  _________

про прийняття на роботу за контрактом

ПРИЗНАЧИТИ:

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду начальника юридичного відділу підприємства на умовах
укладеного з ним контракту від «___»__________ 20____ р.

 

Підстава: контракт від «____»__________ 20__ р.

 

Директор ___________(підпис та його розшифрування)

 

З наказом ознайомлений «_____»__________ 20__ р.

Начальник юридичного відділу ___________(підпис та його розшифрування)

 

 

КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР."

НАКАЗ

8.11.2011                                                       №  120-К                                         м. Київ

Про особовий склад

ПРИЗНАЧИТИ:

Ярощук Ніну Петрівну на посаду касира центральної бухгалтерії з 24 листопада ц. р. з двотижневим випробувальним терміном, з окладом

___________ грн. на місяць.

Підстава:  заява Ярощук Н. П. з візами начальника відділу кадрів і головного

бухгалтера.

З наказом ознайомлена.

Директор                                    (підпис)              Розшифрування підпису

Проект наказу погоджено:                                                         Проект наказу вносить

начальник відділу кадрів

1. Головний бухгалтер                                                                                       М. М. Кирилюк

О. П. Шевчук

2. Начальник ВПЗ

М. В. Петрищев

3. Юрист

Н. М. Тимошик

 

Накази із загальних питань можна складати так:

 

Формуляр-зразок 1:

Герб України

Міністерство освіти України

НАКАЗ

11.05.2011                                                      № 701                                                        м. Київ

Про номенклатуру спеціальностей наукових працівників

(Текст)

Міністр                      (підпис)                                           Розшифрування підпису

 

або формуляр-зразок 2:

 

Назва підприємства

НАКАЗ

Дата                                                              № _____                                          м. ______

Про перехід діловодства заводу на українську мову

Згідно із ст. 10 Конституції України, Законом України «Про мови» справо­чинство на підприємстві буде переходити на українську мову. У зв'язку з цим

НАКАЗУЮ:

1.  Усю систему документації на заводі з _____ вести державною мовою.

2.  Заст. директора ______________, завідувачеві канцелярії _____________,

начальникові відділу стандартизації   організувати проведення занять із документо­знавства українською мовою з працівниками, що зайняті підготовкою й оформленням документів, а також з управлінським персоналом у термін до ________.

3.  Заст. директора _______ , зав. канцелярією ________________________

забезпечити розробку бланків організаційно-розпорядчих та інформацій­них документів у термін до ___________ і подати до друкарні заводу. Бланки документів погодити з відділом стандартизації.

4. Начальникові друкарні ______________ друкування бланків організа­ційно-розпорядчих документів виконувати лише за наявності макетів, що складені українською мовою.

5. Заст. директора з науки ______________ забезпечити переклад роз­роблених попередніх інструкцій, положень та інших нормативних докумен­тів українською мовою в термін до _____________.

6. Контроль за виконанням цього наказу доручити заст. директора __________.

 

Директор заводу                (підпис)                      Розшифрування підпису

 

ВКАЗІВКИ

 

Вказівки — розпорядчий документ, який готують міністри, ке­рівники об'єднань, організацій, установ.

Вказівки — правовий акт керівників єдиноначальних органів державного управління переважно інформаиійно-методичного ха­рактеру, пов'язаний із виконанням наказів, інструкцій та інших ак­тів вищих органів управління.

Вказівки видають при оформленні відряджень, рішень поточних організаційних питань, а також для доведення до виконавців нор­мативних матеріалів.

Реквізити:

назва відомства, закладу та структурного підрозділу; назва виду документа (вказівки); дата і місце видання; індекс; заголовок, підпис; відмітка про узгодження; текст.

 

Формуляр-зразок:

Міністерство легкої промисловості України

Луганське трикотажне об'єднання «Лутрі»

 

ВКАЗІВКА

11.03.2011.                                                        №  140                                       м. Луганськ

Про проведення...

I.      Констатаційна частина.

II.     Розпорядча частина:
ЗОБОВ'ЯЗУЮ (або ПРОПОНУЮ і т ін.)

1. ____________

2._____________

3. _____________

Керівник структурного підрозділу         (підпис)         Розшифрування підпису

 

ТИПОВІ МОВНІ ЗВОРОТИ

 

ввести в действие

– ввести в дію

ввиду вышеизложенного

– зважаючи на викладене вище; з огляду на викладене вище

ввиду того, что

– через те, що; зважаючи на те, що; з огляду на те, що

внесение изменений в

– внесення змін до

вовлекать в работу

– залучати до роботи

возложить на...

– покласти на...

вынести благодарность

– скласти подяку

данный приказ

– цей наказ

для выполнения требований

– для виконання вимог

для предоставления

– для надання

заведующий (отделом, канцелярией)

– завідувач (відділу, канцелярії)

заместитель директора

– заступник директора

заслуживать внимания

– заслуговувати на увагу (бути вартим уваги)

исполнительная дисциплина

– виконавська дисципліна

комиссия по

– комісія з

контроль за исполнением

– контроль за виконанням

контроль поручить

– контроль доручити

которые следуют из…

– що випливають із...

на время отсутствия

– за відсутності (на момент відсутності)

назначить на должность

– призначити на посаду

нарушения выявлены

– порушення виявлено

начальник обязан

– начальник зобов'язаний

об изменении в личном составе

– про зміни в особовому складі

обеспечить разработку

– забезпечити розробку

организовать проведение

– організувати проведення

основание для...

– підстава для...

оставить за собой

– залишити за собою

ответственным за... назначить

– відповідальним за... призначити

перевести на должность

– перевести на посаду

по всем вопросам

– з усіх питань

предоставить

– надати

при подведении итогов

– при підбитті підсумків

привести решение...

– привести рішення......

в соответствие с...

– відповідно до

признать действительным

– визнати дійсним

принести вред

– завдати шкоди

провести необходимую работу

– провести необхідну роботу

проект приказа внести

– проект наказу винести

проект приказа согласован

– проект наказу погоджено

ранее разработанная инструкция

– раніше (попередньо) розроблена

інструкція

раньше изданный приказ

– раніше виданий наказ

распределение обязанностей

– розподіл обов'язків

решили...

– ухвалили...

руководствуясь «Положением о...»

– керуючись «Положенням про...»

со дня его публикации

з дня його опублікування

с целью

– з метою

с целью надлежащей организации

руководства

– з метою належної організації

керівництва

согласовать с.

– узгодити (погодити) з.

сроком на... годы (месяцы)

– строком (терміном) на... роки (місяці)

серьезные недочеты

– серйозні недоліки

только при наличии

– лише за наявності

управленческий персонал

– управлінський персонал

управляющий отделением

– керуючий відділенням

установленные задания по...

– встановлені завдання з...

устранить недочеты в работе

– усунути недоліки в роботі

утвердить план (решение)

– затвердити план (ухвалу)