...
Головна » Українська мова(за проф. спрямування) » Синтаксичні особливості фахового медичного тексту

Синтаксичні особливості фахового медичного тексту

Виклад теоретичного матеріалу

         Загальна грамотність документа, що виражається в чіткості й логічності викладу, дотриманні правописних норм, а також дотриманні правил, обов'язкових для ділових паперів, досягається, зокрема, за рахунок синтаксису. Здебільшого це прямий порядок слів з узгодженими й неузгодженими означеннями. Вставні слова, які пояснюють окремі поняття чи систематизують виклад, переважно стоять на початку речення. Щодо структури речень ділових документів, то майже вci присудки вживаються у формі теперішнього часу. Наприклад: Міжнародна медична агенція «Медфарм» пропонує cвої послуги.

         Поширеними є пасивні структури на зразок: закони приймаються; наказ виконується; вимоги ставляться.Синтаксис ділової документації визначається ще й вживанням інфінітивних конструкцій. Наприклад: створити комісію з питань охорони здоров’я; відкликати працівників медичної галузі.

         Важливою ознакою фахових ділових паперів є також часте використання дієприкметникових i дієприслівникових зворотів, що надають діловим документам стислості. Крім того, у діловому листуванні переважає непряма мова, а пряма вживається лише в тих випадках, коли є необхідність дослівно передати зміст деяких законодавчих актів.

         Стислість викладу інформації визначає також специфіку синтаксису. Найчастіше надається перевага простим реченням. Якщо ж використовуються складні, то вони невеликі: одне-два підрядних речення чи дієприкметниковий або дієприкметниковий звороти.

         Типова ознака ділового стилю – використання віддієслівних іменників. Вони створюють загальне  уявления про дію.

Наприклад: провести медичний  огляд до 15 вересня 1997 року; подати звim до

                    20 серпня 1997року.

         Віддієслівні іменники забезпечують однозначність, узагальненість змicтy i

надають документам певної офіційності. У ділових документах вживають

розщеплені присудки, це мотивується тим, що вони конкретніші за дієслівні

відповідники.

         Наприклад: Пропонуємо проводити змагання за містом;

                                  Рекомендуємо надавати перевагу одягу з натуральної сировини.

До складу розщепленого присудка може входити іменник або кілъка означень.

У мові ділових паперів є такі словосполучення дієслівного типу, які багато paзів

використовуються у конкретній виробничій чи адміністративно-виробничій ситуаціях:

взяти за основу; взяти до уваги; взяти на себе зобов 'язання тощо.

 

Синтаксичні особливості фахового медичного тексту

         Фахове мовлення – це частина загальнонаціональної мови. Характерними

особливостями професійного мовлення медика є переплетення і взаємодопов-

нення наукового та ділового стилів мови, уживання мовних засобів (фахових

термінів високого ступеня стандартизації, точність формулювань, доречність

викладу. Синтаксис наукової прози, i зокрема медичної, призначений логічно,

послідовно й аргументовано викладати хід думки, уникаючи при цьому

надмірної інформації. Синтаксичні зв'язки формуються залежно від логічних

зв'язків. Тому в синтаксисі наукової прози особливо важливу роль відіграють

тi синтаксичні засоби, які служать для вираження логічних зв'язків між речен-

нями, абзацами, – сполучники, вставні слова i речення, прислівники, смислове

узгодження, а також порядок слів. У мові наукової літератури cпocтepiгaються

принципи «лінійного» подання інформації, згідно з яким спочатку в речення

вводиться додаткова інформація, а потім основна (до i після присудка). Наприклад,

у реченні У лабораторії працювало 10 студентiв... повідомляється, скільки в ла-

бораторії працювало студентів, а в реченні 10 студентів працювало в лабораторії...

повідомляється, де ці студенти працювали. У сучасній науковій літературі широко

вживаними є означення, виражені іменниками, прикметниками; узагальнені члени

речення; дієслівно-іменникові конструкції з десемантизованим дієсловом, що

фактично виступає в ролі зв'язки (конструкції на зразок мати значення та ін.).

         Часто зустрічають у текстах безособові, неозначено-особові речення при

опиci фактів, явищ, процеciв. Майже не вживаються неповні речения, окличні

речення (як емоційно забарвлені).

         Вставні слова та вставні конструкції в науковій пpoзi відіграють

особливу роль. Вони вживаються для зв'язку думок, послідовності викладу

(no-перше, отже, таким чином), для вказівки на джерело інформації

(на нашу думку) та ін. Характерною особливістю сучасного наукового стилю є

наявність у ньому багатокомпонентних складних речень iз сполучниковим

зв'язком i обмежене вживання безсполучникових складних речень. У фахових

текстах широко використовується й так звана умовна мова, що є засобом перед-

ання інформації, – це одиниці вимірювання, маси, довжини тощо, формули,

графіки, ілюстрації, схеми, діаграми та iнші екстралінгвістичні (немовні) засоби.

Синтаксичні конструкції, що часто зустрічаються в медичних текстах, потребують

спеціального розгляду через свою надзвичайну чутливість до чужомовних впливів.

Під рубрикою «Особливості перекладу словосполучень в українській мові в

кожній темі подавалися конструкції, у функціонуванні яких часто можна зустріти

порушення синтаксичних норм. Найосновніші з них такі:

                         а)      складні випадки керування: повідомляти когось

 (а не комусь); наголошувати щось (а не на чомусь);

                        б)      усталені конструкції різних типів: главным

             образом – переважно; относительно – щодо; преследовать цель –

             мати на меті, дает о себе знать дається взнаки;

               в)     конструкції з прийменниками, що відповідають

              російському прийменнику по: Лікар за фахом; матеріали з питань екології;

               на тему; відпустка через хворобу;

                         г)      особливості сполучуваності слів у деяких

          синтаксичних конструкціях:

                              англ                                                          укр..

                            rotate about an axis                                обертатися навколо oci

                 tell about the                                       розповідати про

                 results                                                 результати

                 to be somewhereabout                      бути десь неподалік

д) узгодження присудка з підметом, який виражений

кількісно-іменниковими сполученнями (багато студентів не з 'явилось тощо.

 

Синтаксичні помилки

    Синтаксичні помилки являють собою вид помилок, які нерідко не помічають

caмi укладачі. Найпоширенішою синтаксичною помилкою є неправильний

порядок слів у реченнях. При складанні текстів ділових документів необхідно

пам'ятати правила порядку слів у літературній мовi, де інформаційна роль порядку

слів зростає ближче до кінця речення.

                     Наприклад:

ДМЗ виконав план до 20 грудня.

До 20 грудня ДМЗ виконав план.

    У першому реченні наголошується на терміні, до якого завод виконав план.

У другому констатується, що завод план виконав.

I російська, і українська мова припускають відносно вільний порядок слів у реченні.

Перестановку слів з метою підкреслити значимість якогось слова називають інверсією.

  Програми автоматичного перекладу не змінюють порядку слів у реченнях, тому

в основному українськомовний варіант тексту документа збepiraє тi ж caмi

логічні наголоси та акценти, що й російськомовний. Дієприслівниковий зворот є

засобом передачі дії, що відбувається одночасно або в зв'язку з іншою дією.

Дієприкметниковим зворотом можна передавати piзнi етичні моменти (наприклад,

зацікавленість у якнайшвидшому завершенні роботи) i сформулювати причини, що

стали підставою для ухвалення управлінського рішення. Краще використовувати

дієприкметниковий зворот на початку фрази такими словами:

Вважаючи ...

Беручи до  уваги...

     Обов'язковою умовою вживання дієприслівникових зворотів є те, що дві дії, одна

з яких виражена дієсловом-присудком, а інша дієприслівником, повинні здійснюватися

однією особою. Помилки при вживанні дієприслівникових зворотів легко виправити,

заміщуючи          їx на речення з обставинами. Наприклад:

                   Неправильно                                                        Правильно

         Виступаючи, директором                          Виступаючи, директор

         порушена злободенна тема                         торкнувся злободенної  теми

Ділове писемне мовлення характеризується наявністю складнопідрядних речень.

Складні речення надають більшої переконливості проханню i пом'якшують

враження відмови, дозволяють підкреслити важливі значеннєві вiдтінки, навести

аргументи i т.ін. Значеннєві відношення між окремими частинами

розгорнутого висловлення визначаються використанням сполучників i сполучних

слів. Складні речення виражають причиново-наслідкові зв'язки i найчаспше

вживаються із сполучниками що; котрий; якщо; де; як; унаслідок того, що; щоб.

      Якщо підрядне речення пояснює тільки одне слово головного речения, то воно стоїтъ за цим словом. Наприклад:

                            Конференція, на якій були присутні  тридцять чоловік,

проходила...

    Якщо підрядне речения стосується групи присудка або всього головного

речення, то воно ставиться перед головним, коли акцентуються обставини

здійснення дії, або після головного, коли пояснює основну думку складного речения.

Наприклад:

               Через те, що різко знижується виробіток по заводу, необxiднo вжити

                термінових заходів.

             Необхідно вжити термінових заходів, тому що різко знижується

             виробіток по заводу.

 

За необхідності можна замінити підрядні речення синонімічними дієприк-

метниками та дієприкметниковими зворотами, які додають текстові стислості

та лаконізму. Найбільш поширеним є розташування дієприкметникового звороту

після означуваного слова. Не можна     поєднувати як однорідні синтаксичні члени

дієприкметникові i дієприслівникові звороти з підрядними речениями.

Наприклад:

                           Неправильно                                                                       Правильно

                  Потрібно виділити визначення ,                   Потрібно виділити  визначення

                   подані автором у цій роботі,              подані автором у цій роботі,

                   і яку літературу він                              і літературу, використану ним

                   використовував для цього.                   для цього.

Підрядні речения мають синонімічні за значенням конструкції з

віддієслівними іменниками, а саме:

Після встановлення ...

Згідно з домовленістю ...

У зв'язку з розширенням ...

При редагуванні українськомовного тексту документа, отриманого в результаті

роботи САП, слід мати на увазі, що в українській мовi, на відміну від російської,

майже не вживаними є активні дієприкметники, утворюються від дієслів недокона-

ого виду за допомогою суфіксів -яч), -уч(-юч): в’янучий, бажаючий, лежачий.

Разом з тим САП нерідко утворюють подібні форми, хоча для української мови

більш усталеним є вживання замість них підрядних речень, отже, рекомендується

робити у перекладеному тексті документа відповідні виправлення, наприклад:

Російський варіант

Український варіант

 

 

Неправильно

Правильно

работающий в должности

працюючий на поcaдi

що працює на посаді

по вине «Пользователя»  или лиц, совместно с  ним проживающих

з вини «Користувача» або ociб, разом з ним проживаючих

з вини «Користувача» або oci6, що проживають разом з ним

 

Якщо дієприкметник стоїтъ на початку фрази, наприклад, узятий у дужки,

то при утворенні підрядного речення слід використовувати вказівний

займенник такий:

в случае образования излишней (превышающей установленную норму) жилой площади

у випадку утворення зайвої (перевищуючої встановлену норму) житлової площі…

у випадку утворення зайвої (такої, що перевищує встановлену норму) житлової площі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До синтаксичних помилок належить i неправильне використання

прийменників. У діловій мовi поширеними є словосполучення з прийменником

про iз залежними іменниками в знахідному відмінку.

Наприклад:

угода про постачання;

рішення про кадри.

Неправильне використання прийменника про створює мовні

перешкоди.

Наприклад:

         Неправильно                                                        Правильно

Майте про це на увазі.                                       Майте це на увазі.

Немає сумнівів про те, що...                               Немає сумнівів, що…

Необхідно розрізняти, коли мова йде про установу, а коли про

будинок:

                       Неправильно                                                          Правильно:  

У наше підприємство направлено                 На наше підприємство направлено

  новий проект верстата.                               новий проект верстата

Bибip прийменника визначається традицією й обумовлений контекстом

i лексико-граматичними зв'язками слів, що складають сполучення. Вибір приймен-

ника може бути пов'язаний iз прагненням підкреслити якийсь відтінок думки.

Прийменник згідно з вимагає форми орудного відмінка іменника:

згідно з наказом (вказівками).

Прийменник усупереч також вимагає після себе форми давального відмінка

іменника: усупереч проханню (указівки).

Прийменник завдяки звичайно вказує на причину, що сприяє здійсненню

чого-небудь. Цей прийменник вимагає після себе форми давального відмінка

іменника або займенника. Наприклад: завдяки Вам.

У прийменниково-іменникових конструкціях іменник повинен

стояти у певній відмінковій формі. Наприклад, згідно з вимагає орудного

відмінка:

                    Неправильно                                           Правильно

                   Згідно наказу ...                                        Згідно з наказом ...

                   Згідно відповідного                                  Згідно з відповідним

                   положення                                                     положенням

Слово «керівництво» вимагає після себе форми орудного відмінка іменника.

Іменникове керування в українсыкій i російській мовах не збігаються,

як це ілюструють приклади:

благодарить кого                дякувати кому

причинять что                    завдавати чого

снабжать чем                       постачати що

нуждаться в чем                  потребувати чого

подражать кому                  наслідувати кого

САП в основному враховують зміну відмінкової форми керованого іменника

i правильно перекладають такі конструкції, але якщо відстань між дієсловом i

залежним іменником перевищує кілька слів, то пoграмi не вдається визначити, який

саме іменник є залежним, i, відповідно, змінити його відмінкове закінчення:

                           Російська мова                                                     Українська мова

                         Снабжать фирму                                              Постачати фірмі всі 

                         необходимыми приборами                                необхідні прилади

         Такі помилки доводиться виправляти вручну. Kpiм того, САП тексту з

російської мови на українську допускають чимало помилок при перекладі приймен-

никово-іменникових конструкцій, що так само  ґрунтується на розбіжностях у керуванні,

порівняйте:

Російська мова                                                                              Українська мова

Стремиться к                                                                             прагнути до

Случилось по вине                                                                   трапилось через

Принять во внимание                                                               взяти до уваги

Принять к сведению                                                                 взяти до відома

На протяжении дня                                                                  протягом дня

В сем ь часов                                                                              о сьомій годині 

Багатозначність російського прийменника по є причиною того, що чимало конструк-

цій, до складу яких він входить, перекладаються з помилками засобами автоматич-

ного  перекладу. Наприклад:

 

 

Російська мова

Українська мова

 

 

Неправильно

Правильно

работать по договору

працювати по договору

працювати за договором

выполнять по приказу

виконувати по наказу

виконувати за наказом

обратиться по адресу

звернутися по aдpeci

звернутися за адресою

по заказу

по замовленню

на замовлення

по требованию

по вимозі

на вимогу

по собственному  желанию

по власному бажанню

за власним бажанням

по закону

по закону

згідно з законом

по приказу

по наказу

за наказом

по всем правилам

по вciм правилами

за всіма правилами

речь по вопросу

промова по питанню

промова з питання

по инициативе

по iніцiamuві

з ініціативи або за ініціативою