...
Головна » Загальний догляд за хворими » Вимоги 2010

ВИСНОВОК
про призначення наркотичних (психотропних) засобів

Хворому (ій)
(прізвище, ім'я, по батькові)
встановлено діагноз
на підставі чого йому (їй) рекомендовано застосування таких наркотичних
лікарських засобів:
1.
(назва наркотичного засобу, доза і кількість призначень на добу)
2.
Термін застосування до
Голова комісії
Члени комісії
Висновок виписується у двох примірниках, перший з них пови­нен зберігатись у медичній картці стаціонарного хворого (амбулатор­ній картці), другий — в аптеці, що забезпечує даний лікувально-про­філактичний заклад наркотичними лікарськими засобами.

 

ЖУРНАЛ (КНИГА)
обліку наркотичних (психотропних) лікарських засобів та прекурсорів у відділеннях і кабінетах
лікувально-профілактичного закладу

Назва відділення (кабінету)
Назва наркотичного, психотропного лікарського засобу
та прекурсора
Одиниця обліку

 

 

 

 

 

Отримано

 

 

Видано

 

 

 

 

 

 

Дата отримання

Номер, дата документа

Звідки отримано

Кількість

Прізвище і ініціали особи, що отримала

Дата видачі

Прізвище та ініціали хворих

Номер медичної картки
 Стаціонарного хворого (амбулаторного хворого

Кількість

Прізвище, ініціали осіб, які отримали наркотичні, психотропні лікарські засоби та прекурсори

Залишок

Підпис особи, відповідальної  за зберігання і видачу

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки.

  • При отриманні наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекур­сорів головною (старшою) медсестрою лікувально-профілактичного закладу за­мість тексту в графі 7 та 8 вноситься назва відділення.
  • Журнали (книги) обліку повинні бути пронумеровані, прошнуровані і за­вірені підписом головного лікаря та печаткою цього лікувально-профілактичного закладу.

  Затверджую
  Головний лікар
  (підпис, прізвище, ініціали)
  АКТ
  про знищення використаних ампул з-під наркотичних і психотропних лікарських засобів
  у закладах охорони здоров'я

   

  Комісія в складі (не менше трьох чоловік)
  (вказати посаду, прізвище та ініціали кожного члена комісії, у т.ч. голови комісії)
  провела " "___________ 200 р. знищення порожніх ампул з-під
  наркотичних і психотропних лікарських засобів, використаних за період з
  "_ "______ 200 р. по "______ "__ 200_______ р. в кількості      штук, у т.ч.
  (за назвами, прописом)
  1.
  2.
  Вказані наркотичні і психотропні лікарські засоби застосовувались
  в кількості хворим
  (прізвища, номери медичних карток стаціонарних хворих чи амбулатор­них карток)
  Ампули знищені шляхом роздавлювання і захоронені в спеціально відведених місцях.
  Голова комісії
  Члени комісії
  Примітка. Знищення порожніх ампул повинно здійснюватись один раз у 10 (десять) днів.


  Таблиця.
  Листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів
  та виконання цих призначень

   

  Медична картка стаціонарного хворого №
  Хворий (а)
  (прізвище, ім'я, по батькові)
  Хворий (а) прийнятий "        " 200    р.

  Дата призначення

  Назва призначеного
  наркотичного чи психотропного лікарського засобу

  Підпис
  лікаря
  (розбірливо)

  Час уведення.
  Доза
  уведення

  Підпис медич­ної сестри, яка виконала призначення

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Примітки.

  1. Засвідчує дозвіл на отримання хворим наркотичних (психотропних) лі­карських речовин завідувач відділення.
  2. Листок призначень повинен зберігатися в медичній картці стаціонарно­го хворого (амбулаторній картці).

  У разі потреби застосування наркотичного (психотропного) лікарського за­собу на термін більше трьох днів складається висновок про призначення наркотичних (психотропних) засобів.

  Таблиця.
  Вимога замовлення на отримання ліків із аптеки

  Назва закладу (відділення)                                 Код закладу за ЗКУД
  Штампзакладу                                                    Код закладу за ЗКПО
  Аптека №
  Вимога-замовлення №
  від ___________200   р. через кого
  Довіреність № від

   

   

   

  № з/п

   

  Назва товару

   

  Одиниця виміру

   

  Упаковок (ампул)

   

  За роздрібними цінами

   

  За оптовими цінами

  замов­лено

  відпущено

  ціна

  сума

  ціна

  сума

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Продажна сума (словами)
  Затребував                                             Відпустив
  П.І.Б. керівника закладу                       Одержав
  Головний бухгалтер                             Завідувач аптеки
  Кругла печатка закладу
  Дата

  Примітка. Вимоги –замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, а також спирти та спиртові розчини виписуються в 4-х екземплярах латинською мовою. У 3-х примірниках виписуються готові лікарські форми, екстемпоральні лікарські форми, перев’язний матеріал та предмети догляду за хворими.

   

  № картки                                                          П.І.Б. пацієнта
                                                                             № палати

  Лист лікарських призначень

  Призначення

  Викон.

  Дата

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Режим

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дієта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сестра

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  лікар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сестра

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  лікар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сестра

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  лікар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сестра

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  лікар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сестра

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  лікар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сестра

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  лікар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  сестра

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  лікар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Підписи

   

  сестра

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  лікар

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Затверджую


  Завідуючий відділенням

  (підпис, прізвище, ініціали)

  Вимога


  «_____»___________ 200  р.

   (назва відділення та робоче місце)

  (через медсестру)

   

  № з/п

  Назва медикаментів

  Одиниця
  виміру

  Затре
  бувано

  Видано

  Ціна
  за оди
  ницю

  Сума

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

   

   

                                                         

                                                          Вимогу склала медсестра___________________
  (підпис)
  Видала старша медсестра __________________
  (підпис)
  Одержала медсестра ______________________
  (підпис)
  «____»______________200   р.